VACATUREVERDERE INFORMATIEALGEMEEN REGELEMENTJAARVERSLAG
KBO Haarlem-Zandvoort-Bloemendaal zoekt een

VOORZITTER (m/v)

De Katholieke Bond van Ouderen Haarlem is een zelfstandige
plaatselijke organisatie die beoogt de belangen van senioren te
behartigen. Zij is samen met 57 andere KBO organisaties lid
van KBO Noord-Holland.

Landelijk is er een ondersteunende overkoepelende organisatie.
Zowel landelijk als plaatselijk streeft de KBO naar samenwerking met de PCOB verenigingen.

KBO Haarlem heeft een bestuur van enthousiaste onbezoldigde vrijwilligers. Dat geldt ook voor alle andere medewerkers.

Uitgebreide informatie vindt u onder “Verdere informatie”

Nieuwsgierig naar deze functie? Wilt u meer weten?
Bent u geïnteresseerd? Kent u iemand die interesse heeft en/of
die u geschikt acht? Neemt u dan contact op met
de heer Dames Klunder (06-364 13 651)

Informatie bij de vacature van voorzitter.

Het bestuur bestaat uit 5 tot 7 bestuursleden.
Het bestuur bestaat uit een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.
Binnen het bestuur is een goede verdeling van taken.
De taakomvang van de voorzitter wordt geschat op 10 à 12 klokuren per maand.
Het lidmaatschap van de KBO staat open voor senioren vanaf 50 jaar.
Profielschets van de beoogde voorzitter.

 • Leiding geven aan het Bestuuur.
 • Leiding geven aan plaatselijke activiteiten van de KBO.
 • Het netwerk met andere belangenbehartigers van senioren actief onderhouden.

Vervolgens:

 • kan vergaderingen leiden
 • heeft een kritisch denkvermogen
 • stimuleert de samenwerking tussen KBO Haarlem en PCOB Haarlem
 •  vertegenwoordigt KBO Haarlem in gemeentelijk overleg
 • is maatschappelijk betrokken, met name bij de doelgroep senioren
 • weet vrijwilligers te enthousiasmeren en te verbinden; is een goede teamleider
 • kan zowel schriftelijk (ook digitaal) als mondeling communiceren
 • draagt als lid van KBO-NH ook bij aan effectief functioneren van deze organisatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR
DE VERENIGING KBO HAARLEM
2019

Artikel 1. Verantwoording

1.1 Grondslag
Dit Algemene Reglement voor de vereniging KBO Haarlem bevat aanvullende regelingen op de statuten van KBO Haarlem, zoals deze op dertig november tweeduizend achttien zijn gepasseerd bij de notaris.
Krachtens artikel 18 lid 1 van voornoemde statuten kunnen er door de algemene ledenvergadering één of meer reglementen worden vastgesteld. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met de statuten.
1.2 Statuten en Reglementen KBO Noord Holland
Als lid van KBO Noord Holland, afgekort KBO-NH, dient de vereniging de toepasbare delen van de statuten en reglementen van de KBO-NH te respecteren.

Artikel 2 Doel

De vereniging functioneert voor en door senioren. De vereniging zal haar activiteiten afstemmen op de belangen en de wensen van senioren in het algemeen en haar leden in het bijzonder.

Artikel 3 Bestuur van de KBO vereniging

3.1 De voorzitter

 • De voorzitter leidt de vergaderingen van de leden en van het bestuur;
 • Met de overige leden van het bestuur zorgt hij/zij voor uitvoering van de besluiten van de vergaderingen;
 • hij/zij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden;
 • hij/zij coördineert de verschillende bestuurszaken;
 • hij/zij toetst de beslissingen aan reglementen en statuten.

3.2 De secretaris
De secretaris draagt zorg voor:

 • de uitgaande en ingekomen stukken en maakt hiervan een lijst op;
 • een passende administratie, maakt van alle vergaderingen een ver-slag of een besluitenlijst en voert de correspondentie;
 • een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag, waarin de activiteiten in het voorbije jaar worden vermeld en waaruit de stand van zaken in de afdeling blijkt;
 • uitnodigingen voor bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen;
 • het beheer van het verenigingsarchief;
 • het in overleg met de voorzitter en penningmeester, als dagelijks bestuur, opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering, waarbij ieder bestuurslid is gerechtigd voorstellen in deze te doen.

3.3 De penningmeester
De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij/zij draagt zorg voor:

 • de inning van de contributie en de subsidie aanvragen;
 • een tijdige betaling van de door de KBO-NH vastgestelde contributieafdracht;
 • een overzichtelijke boekhouding van de inkomsten en uitgaven;
 • het uitbrengen van een financieel jaarverslag over elk boekjaar, waarbij een verklaring van de kascommissie is gevoegd;
 • het bestuur tussentijds inlichtingen geven over de stand van de financiën.

Artikel 4 De ledenadministrateur

Deze functie kan worden gecombineerd met de functie van secretaris of penningmeester.
4.1 Taken

 • de ledenadministrateur maakt voor zijn/haar taken gebruik van het via KBO-NH geleverde centrale ledenadministratiesysteem, volgens het daarvoor geldende protocol en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • de ledenadministrateur draagt zorg voor de verstrekking van de KBO passen.

Artikel 5 Geldmiddelen

De geldmiddelen van de KBO Haarlem bestaan uit de contributie van de leden en kunnen daarnaast bestaan uit subsidies, giften, donaties, legaten en overige baten.

Artikel 6 Contributie

6.1 Hoogte contributie
De Algemene Ledenvergadering bepaalt de hoogte van de contributie. Het bestuur bepaalt de hoogte van de contributie, die verschuldigd is wanneer een lid in de loop van het kalenderjaar toetreedt als lid.
6.2 Wijze van inning
De contributie wordt geïnd door de penningmeester van de vereniging. De wijze van inning van de contributie wordt door het bestuur vastgesteld.
6.3 Beëindiging lidmaatschap
Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het boekjaar heeft geen restitutie van contributie plaats. Het bestuur kan afwijken van het bepaalde in dit lid.

Artikel 7 Slotbepaling

7.1 Aanvullende bepalingen of aanvullend reglement
Het bestuur kan aanvullende bepalingen in dit reglement vaststellen.
7.2 Voorwaarden aanvullende bepalingen of aanvullend reglement
De aanvullende bepalingen of het algemeen reglement mogen geen bepalingen bevatten in strijd met dit reglement, de statuten van de vereniging of de statuten en de reglementen van KBO-NH.
7.3 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de algemene ledenvergadering van 3 april 2019.

JAARVERSLAG 2018
BESTUUR

In 2018 bestond het Dagelijks Bestuur uit:
Herrie Weber, voorzitter, Joop Boelsma, vicevoorzitter, Joke Hulsebosch, secretaris en Ton van Meurs, penningmeester. Met de jaarvergadering meegenomen vergaderde dit in 2018 zeven keer. Dit aantal geldt eveneens voor het Algemeen Bestuur, maar dan uitgebreid met de vice-penningmeester (Piet Sneek) en de coördinatoren van de verschillende werkgroepen, t.w. Ledenadministratie (Nancy van Kampen), Communicatie/PR/Reizen (Dames Klunder), Welzijn (Marianne Mathijssen), Activiteiten (Jan Stuve).
Vanuit de PCOB neemt dhr. Maarten Visser deel of dhr. Gert Vedder.
Ook waren genoemde bestuursleden als regel aanwezig bij:
de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers;

 • een ontmoetingsbijeenkomst met nieuwe leden;
 • contactmiddag met de belastingmedewerkers;
 • idem met de werkgroep Communicatie/PR;
 • idem met de Redactie van AANDACHT en Website;
 • en met de werkgroep Bezorging van Aandacht en het landelijk Magazine.

Een delegatie van het Dagelijks Bestuur bezocht de vergaderingen van KBO NH.

Belangrijk agendapunten in 2018 waren:

 • De samenwerking met de plaatselijke afdeling van de PCOB. In mei werd overeenstemming bereikt over het samengaan onder de naam KBO-PCOB Haarlem. De samenwerking beperkt zich vooralsnog tot de activiteiten; bestuurlijke samenwerking is afhankelijk van besluiten op landelijk niveau
 • De verzelfstandiging van de afd. KBO Haarlem als lid van KBO NH; Deze verzelfstandiging was per 1 december 2018 een feit.
 • De toepassing van de nieuwe wet op de privacy die per mei 2018 van kracht werd.

Deze onderwerpen bepaalden de agenda gedurende enkele achtereenvolgende vergaderingen.
Per 31 december 2018 telde KBO Haarlem 3898 leden, waaronder 107 nieuwe leden. Per januari 2018 telden we nog 4.024 leden. en de PCOB 300, dus samen zijn wij 4.324 leden sterk.

Plannen Bestuur voor 2019

 • Contact met de leden: diverse ontwikkelingen noodzaken ons uit te zien naar een andere wijze van bezorging van de periodieke bladen. In 2018 is er al een gedegen onderzoek naar gedaan en dit jaar wordt gewerkt aan de haalbaarheid van de uitwerking ervan.
 • Verder vorm geven aan de samenwerking met de PCOB;
 • Herstel van het overleg in breder verband met de politiek in de gemeente Haarlem.
 • ACTIVITEITEN
 • Met dank aan velen voor hun inzet hebben wij ook in 2018 weer voor zinvolle gezelligheid kunnen zorgen zoals:
 • de Internationale Dag van de Ouderen;
 • en de kerstviering

Naast bovengenoemde bijeenkomsten noemen wij:

 • bridgemiddagen -fietstochten –klaverjassen – duinwandelingen – bingo – praat & luistermiddagen met voor wie wil aansluitend samen eten – Ipad hulp – als regelmatig terugkerende zaken.
 • Verder incidentele uitstapjes naar een museum of anderszins;
 • Dagtochten op 6 maart, 18 september en 18 december;
 • Meerdaagse reizen in juni(Valkenburg) en de winterreis in december (Millingen).

DIENSTEN
In bijna elke editie van AANDACHT zijn deze te vinden. Deze omvatten de Belastinghulp bij het invullen van het Aangiftebiljet; de mogelijkheid met korting naar de keuring voor het rijbewijs. Genoemd werd al de wekelijkse computerhulp. En niet te vergeten onze gecertificeerde Cliëntondersteuners (v/h Vrijwillige Ouderen Adviseurs VOA’s).

Namens Bestuur KBO-PCOB Haarlem,
Joke M. Hulsebosch, secretaris Haarlem, 23 oktober 2019