Bestuur

BestuurVan de voorzitterInvulling bestuurTaakverdeling bestuursledenJaarverslagBeleidsplanVacatures

De statutaire naam van onze vereniging is KBO-Haarlem. Aangezien wij een nauw samenwerkingsverband hebben met PCOB-Haarlem, is onze werknaam KBO-PCOB HAARLEM. PCOB-Haarlem is een onderafdeling van de landelijke vereniging PCOB. De Algemene ledenvergadering van KBO-Haarlem is het belangrijkste orgaan met alle bevoegdheden, die niet door de wet aan andere organen zijn toebedeeld.
De Algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur. Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en de termijn kan worden verlengd.
Er is een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur telt de leden van het Dagelijks Bestuur (3) en een aantal (4) bestuursleden, die elk een speciale commissie vertegenwoordigen, zoals commissie welzijn, communicatie en PR, reizen, evenementen, ledenadministratie en tweede secretariaat en tweede penningmeesterschap.
Het bestuur vergadert minimaal tien keer per jaar; zo veel mogelijk op eerste dinsdag van de maand, uitgezonderd de zomerperiode. Een vast agendapunt is altijd “Uit de commissies”, waar elke commissie aan de orde komt met zijn wederwaardigheden.

Beste mensen,
In april 2020 ben ik twee termijnen van vier jaar voorzitter geweest van KBO Haarlem. Ik heb besloten me niet meer herkiesbaar te stellen. Ik hoop tijdens de Algemene Ledenvergadering van april a.s. de voorzittershamer aan mijn opvolger/ster over te dragen nadat de leden daarmee ingestemd hebben. Dan komt er een einde aan een periode die ik met veel plezier beleefd heb. De contacten binnen het bestuur, met de werkgroepen, met de leden en externe organisaties leveren veel voldoening op. Ik kan iedereen – die zich geroepen voelt – aanbevelen te reageren op de aanstaande vacature. Voorzitter zijn van KBO Haarlem is een mooie en dankbare functie. In de volgende Aandacht komt de officiële vacature te staan. Ook op de website zal er dan ruime informatie komen. En mocht u nu al interesse hebben, neem gerust vrijblijvend contact op met een of meer bestuursleden.

<><><><><>

In het vorige KBO-PCOB Magazine stond een uitgebreid en helder verslag van het koopkrachtonderzoek dat KBO-PCOB in de maanden juni en juli jl. heeft een laten uitvoeren onder leden van KBOPCOB. Een interessant overzicht. Goed dat KBO-PCOB elk jaar dit onderzoek laat uitvoeren en het bij de overheid onder de aandacht brengen. In de pers worden de gepensioneerden door jongerenorganisaties vaak weggezet als de rijke generatie die een eigen huis heeft dat afbetaald is. Maar uit het onderzoek blijkt iets anders. Het onderzoek betreft alleen senioren.

  • 55% heeft een eigen huis waarvan maar 20% de hypotheek heeft afgelost.
  • 13% heeft alleen AOW en 21% moet gebruik maken van WMO voorzieningen.
  • 35% heeft geen eigen vermogen. Dat zijn ruim 1 miljoen senioren.
  • 64% moet meer op hun uitgaven letten dan een jaar geleden.

De gevolgen van deze cijfers hebt u zelf kunnen lezen maar wat is de oorzaak? Daar ging dit onderzoek niet over dus werd er in het artikel ook niet op in gegaan. Het artikel ging over de koopkracht maar niet over het inkomen.

<><><><><>

Over het inkomen het volgende.
Sinds de crisis in 2008 zijn diverse pensioenfondsen in de problemen gekomen, ook door een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. Bij deze berekening werd tot 2005 uitgegaan van een rendement van 4% van de fondsen. Daarna werd de berekening gekoppeld aan de marktrente en deze is sinds de crisis alleen maar gedaald. Het werkelijke rendement van de fondsen over de afgelopen 20 jaar ligt tussen de 6% à 7% maar de dekkingsgraad daalde dramatisch door de lage rekenrente. Sinds het uitbreken van de crisis is het kapitaal van de fondsen meer dan verdubbeld maar de dekkingsgraad daalde, ondanks het gestegen kapitaal. En als de dekkingsgraad minder dan ca. 105% is, mag er niet geïndexeerd worden. Als de dekkingsgraad onder de 100% komt, moet er zelfs g ekort worden. Dat is bij diverse fondsen dan ook gebeurd. Het niet indexeren is nu opgelopen tot ca. 18%. Daar komt voor diverse fondsen de korting dan nog bij. Dat is de oorzaak van de koopkrachtdaling bij veel gepensioneerden. Gelukkig zijn er ook veel fondsen die wel indexeren. Meestal bedrijfspensioenfondsen en kleinere die de dekkingsgraad verzekerd hebben. Dat laatste is voor grote pensioenfondsen niet betaalbaar.

<><><><><>

Met bevreemding heb ik gekeken naar de pré-pensionado’s. Die staan er slechter voor dan de gepensioneerden. Dit begrijp ik niet helemaal. Jammer dat in het artikel niet vermeld is of zij werken of uitkeringsgerechtigd zijn. Dat maakt een groot verschil. Voor de pré-pensionado’s kan de klap bij pensionering hard aankomen. Zitten ze bij een pensioenfonds dat sinds de crisis niet geindexeerd heeft dat wordt hun pensioen berekend over het salaris van 2008. Daarna is ook hun pensioenaanspraak niet verhoogd. Een pensioen van 70% van het laatstgenoten salaris zit er dan niet in.

<><><><><>

Volgens het CBS gaan de huishoudens er in 2020 ca. 1,2% in koopkracht op vooruit. Dat is het gemiddelde huishouden. Maar ik zou graag enige differentiatie zien. Huishoudens met werkenden gaan er meer op vooruit dan huishoudens van gepensioneerden.

<><><><><>

Stuitend vond ik het optreden van de voorzitter van de commissie Dijsselbloem in het TV programma Buitenhof. Onze oud-minister van financiën vond dat de pensioenfondsen met een lage dekkingsgraad al veel eerder en meer hadden moet korten. Hij hekelde het Pensioenakkoord en wilde zelfs strakkere richtlijnen m.b.t. de buffers die de pensioenfondsen moeten aanhouden. Echt een man die regels belangrijker vindt dan mensen.

<><><><><>

Hersenen, wij hebben ze allemaal. Ons lichaam draait op hersenen. Onze hersenen gebruiken maar liefst 20% van onze energie die wij door eten en drinken binnen krijgen. Door het juiste eten houden wij onze hersenen in topconditie. Door een gebrek aan energie zullen de hersenen minder goed functioneren wat het onthouden en concentreren nadelig beïnvloedt. Wat hebben de hersenen nodig voor hun werking? Vetzuren, vitamines en mineralen. Deze komen vooral voort uit gezonde en gevarieerde voeding. Nu het najaar aangebroken is en de dagen korter worden is extra daglicht welkom. Op woensdag 9 oktober is de laatste fietstocht van dit seizoen. Elke woensdagmorgen is er een wandeling in de duinen waar nog nieuwe deelnemers welkom zijn. Informatie over alle activiteiten vindt u in onze Aandacht.

DAGELIJKS BESTUUR KBO
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Herrie Weber 023-5362856
SECRETARIS: Joke Hulsebosch 023-5350901
PENNINGMEESTER: Ton van Meurs 023-5353648
ALGEMEEN BESTUUR
LEDENADMINISTRATIE Nancy van Kampen 023-5252798
EVENEMENTEN Jan Stuve 023-5368045
WELZIJN Marianne Mathijssen 06-48825154
PR Dames Klunder 023-5245018
DAGELIJKS BESTUUR PCOB
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Maarten Visser 023-5274 04
SECRETARIS Gert Vedder 023-5371788
PENNINGMEESTER Maarten Visser 023-5274 04
ALGEMEEN BESTUUR
LID Rina de Leeuw 023-5262877
LID Nel Pool-Verbeek 023-5293159
 
Wilt u in contact komen met een van de bestuursleden kan dit via het contactformulier

BESTUURSLID AANDACHTSGEBIED UITVOERDERS
Volgt Cliëntondersteuners Iet Woerde
Joke Hulsebosch Secretariaat Joke Hulsebosch
Nancy van Kampen Bezorgers Aandacht & Nestor Wim Roozen & Theo Vermeij
Ledenadministratie Nancy van Kampen
Dames Klunder Werkgr. Comm. & PR incl. website en Aandacht Herman Broek
Regiobestuur Dames Klunder
KBO N.H. Dames Klunder
Dag – en meerdaagse reizen Ronny Visser / Ton van der Voort
Marianne Mathijsen Praat & Luistercafé Marianne Mathijssen
Thema bijeenkomsten zingeving Marianne Mathijssen
Ton van Meurs Financiën Ton van Meurs
Volgt Werkgroep ontmoetingsdagen & kerstviering Marijcke v.d. Ploeg & Joke van Galen
Organisatie bijzondere bijeenkomsten Volgt
Jan Stuve Activiteiten + jaarkalender Jan Stuve
Themamiddag info en ontmoetingen Jan Stuve
Wandelen in de duinen Nora Teeuwen
Fietsen John Goossens
Klaverjassen Leny Kooijman
Bridge Hans van Elk
Bingo Ineke Eeken & Henneke Dijkers
Computerhulpen incl iPad Ton van der Voort
Herrie Weber Externe contacten
DB-overleg 1 x per jaar met belastinginvullers
DB-overleg 2 x per jaar met werkgroep Communicatie & PR

VERSLAG Jaarlijkse Ledenvergadering KBO Haarlem 18 april 2018
vastgesteld in de AB-vergadering van 5 juni 2018
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk, Schalkwijk
Tijd: van 11:30 – 12:30 uur

Jaarvergadering 2019 en jaarstukken 2018.

Op de jaarvergadering van 3 april 2019 zijn onder andere de volgende belangrijke stukken aan de orde gekomen:
1. het conceptverslag van de jaarvergadering 2018
2. het jaarverslag van 2018.
3. het financieel verslag 2018. (ter vergadering verspreid)

De volledige tekst van de jaarvergadering 2019 en de tekst van de punten 1 en 2 is gepubliceerd in Aandacht 235 vanaf blz. 10.
Deze Aandacht 235 staat ook al op deze site. Klik hier om deze te openen.

Eind 2016 stelden wij een vervolg beleidsplan op, dat de koers en de aanpak voor onze vereniging  beschrijft voor de periode tot begin 2020.

Het gaat om een uitvoerig document dat in een vijftal hoofdstukken gedetailleerd het volgende weergeeft:

  • de plaats van onze afdeling binnen de landelijke organisatie van de KBO,
  • bezinning op de koers en de taken van de afdeling,
  • ons financiële beleid,
  • taken en werkgroepen in onze organisatie,
  • onze interne communicatie en nawoord.

Klik hier om het document te downloaden.


WIJ VRAGEN UW HULP
door Herman Broek, commissie Communicatie & PR

PCOB-collega’s, onze websiteredactie heeft uw hulp nodig! We zijn er nog niet in geslaagd onze websiteredactie te versterken. Zoals bekend worden alle nieuwtjes voor zowel PCOB als KBO leden in ons gezamenlijke contactblad ‘Aandacht’ vermeld. Maar ook op onze gezamenlijke website hebben we sinds kort ruimte ingericht voor PCOB-Nieuws.
Helaas kunnen we de naam van die website (www.kbohaarlem.nl) niet aanpassen zolang er door de landelijke KBO-PCOB-organisatie geen beslissing is genomen over de geplande samenvoeging en de koers van onze organisaties.
In het kader van de gestarte gezamenlijke lokale aanpak door KBO en PCOB Haarlem is het vanzelfsprekend dat onze websiteredactie moet worden uitgebreid met een PCOB-vrijwilliger. Wij twijfelen er niet aan of zich een geschikte kandidaat bevindt onder meer dan 300 PCOB-leden. Enige ervaring en liefde voor digitale zaken is gewenst. U mag rekenen op de hulp van ervaren collega’s en de steun van een webmaster die een uitstekende handleiding heeft samengesteld voor het onderhoud van de website.
Neem voor een vrijblijvend gesprek en het inwinnen van verdere informatie over deze vacature contact op met uw voorzitter, de heer Maarten Visser. U zult tot de ontdekking komen dat de redactie-job weinig tijd kost, plezierig is om te doen, veel bijdraagt aan goede communicatie naar alle KBO-PCOB leden en van belang is voor onze PR.