Bestuur

BestuurVan de voorzitterInvulling bestuurTaakverdeling bestuursledenJaarverslagBeleidsplanVacatures

KBO-PCOB is een vereniging. De Algemene ledenvergadering is het belangrijkste orgaan met alle bevoegdheden, die niet door de wet aan andere organen zijn toebedeeld.
De Algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur. Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en de termijn kan worden verlengd.
Er is een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur. Enkele contactpersonen van commissies zijn gastlid
Het Algemeen Bestuur telt de leden van het Dagelijks Bestuur en een aantal (6) bestuursleden, die elk een speciale commissie vertegenwoordigen, zoals commissie welzijn, communicatie en PR, reizen, evenementen, ledenadministratie en tweede secretariaat en tweede penningmeesterschap.
Het bestuur vergadert minimaal tien keer per jaar; zo veel mogelijk op eerste dinsdag van de maand, uitgezonderd de zomerperiode. Een vast agendapunt is altijd “Uit de commissies”, waar elke commissie aan de orde komt met zijn wederwaardigheden.

door Herrie Weber

Beste mensen,
Eerst het goede nieuws. Mijn vrouw is op 16 februari j.l weer thuis gekomen. De knie mag voor 90% belast worden dus word ik voorlopig als mantelzorger ingeschakeld. Een eervolle en dankbare taak. Enkele maanden heeft zij mij als mantelzorger verzorgd na een heupoperatie en nu is het mijn beurt. Zo kom je nog dichter bij elkaar. Ik denk nu wel aan de mensen die dit langdurig en soms uitzichtloos moeten doen. Dan wordt de beperking een belasting en daar kunnen veel van onze leden over meepraten; ik ken de verhalen. Gelukkig is Haarlem met ‘De stem van de mantelzorger’ die voor de mantelzorger opkomt. Het CNV maakt van mantelzorg een speerpunt in het arbeidsvoorwaardenoverleg met de werkgevers. Ook werkenden moeten in staat gesteld worden mantelzorgtaken op zich te nemen en uit te voeren.

In een organisatie van senioren komt het helaas regelmatig voor dat ‘kartrekkers’ tijdelijk of helemaal uitvallen. Dat gebeurde in december j.l. met onze groep ‘wandelen in de duinen’. Do Schreurs moest een hartoperatie ondergaan: 3 bypasses. Gelukkig gaat het nu weer goed met hem en de wandelgroep wandelde intussen door o.l.v. Kees Campfens. Bravo. Ik hoop mij spoedig weer bij de wandelgroep te voegen want ik mis het.

18 maart is een landelijke actiedag voor een beter pensioenakkoord, georganiseerd door de vakbonden. Waar gaat dit over en wat willen de bonden eigenlijk? U weet dat in november het overleg tussen de minister en de vakbonden niet tot een akkoord geleid heeft. De onderhandelingen zijn stopgezet. De werkgevers hebben zich in dit overleg achter de minister geschaard. Verbeteringen kosten hen geld. De bonden hebben drie eisen:

 • Direct bevriezen van de AOW-leeftijd. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn volgens de vakbonden onhoudbaar.
 • Indexatie: De rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen kunnen worden voorkomen.
 • Een eerlijk pensioen voor iedereen. Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, dus ook zzp’ers en mensen met een flexibel contract. Het is voor niemand goed dat veel werkenden nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen.

Minister Koolmees wil nu – buiten de werkgevers en werknemers om die de besturen van de pensioenfondsen vormen – alsnog met oppositiepartijen overeenstemming bereiken. Dreigende pensioenkortingen in 2020 of 2021 kan de politiek niet gebruiken. De regering moet nu al vrezen voor verlies van haar meerderheid in de 1 ste kamer na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart. Het worden spannende tijden, ook voor onze gepensioneerden.

Onze ledenvergadering 2019 wordt gehouden op 3 april a.s., traditioneel tijdens de voorjaars-ontmoetingsdag. U leest daar verderop in deze Aandacht meer over. Als KBO-PCOB Haarlem willen wij zo veel mogelijk – eigenlijk alles – samen doen maar bij een ledenvergadering wordt dat lastig. Wij zijn nog steeds twee aparte bonden. De besturen vergaderen samen maar het zijn wel twee aparte besturen. Voor deze Ontmoetingsdag worden ALLE leden van KBO en PCOB Haarlem uitgenodigd en mogen aanwezig zijn bij de ledenvergadering van KBO Haarlem. Alleen, als er iets besloten moet worden dan stemmen de PCOB-leden niet mee. De ledenvergadering van PCOB-Haarlem is later dit voorjaar en daar zijn KBO-leden niet stemgerechtigd. Hopelijk komen de landelijke bonden spoedig tot overeenstemming en zijn we samen één. Ik hoop velen van u op de Ontmoetingsdag te ontmoeten.

Actie helpt de wereld te verbeteren.
Activiteit en rust zijn twee vitale aspecten van het leven.
Balans vinden tussen die twee is een kunst op zich.
Weten wanneer te rusten, wanneer actief te zijn, en in welke mate is wijsheid.

Happinez

DAGELIJKS BESTUUR KBO
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Herrie Weber 023-5362856
SECRETARIS: Joke Hulsebosch 023-5350901
PENNINGMEESTER: Ton van Meurs 023-5353648
ALGEMEEN BESTUUR
LEDENADMINISTRATIE Nancy van Kampen 023-5252798
EVENEMENTEN Jan Stuve 023-5368045
WELZIJN Marianne Mathijssen 06-48825154
PR Dames Klunder 023-5245018
DAGELIJKS BESTUUR PCOB
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Maarten Visser 023-5274 04
SECRETARIS Gert Vedder 023-5371788
PENNINGMEESTER Maarten Visser 023-5274 04
ALGEMEEN BESTUUR
LID Rina de Leeuw 023-5262877
LID Nel Pool-Verbeek 023-5293159
 
Wilt u in contact komen met een van de bestuursleden kan dit via het contactformulier

BESTUURSLID AANDACHTSGEBIED UITVOERDERS
Volgt Cliëntondersteuners Iet van Woerde
Joke Hulsebosch Secretariaat Joke Hulsebosch
Nancy van Kampen Bezorgers Aandacht & Nestor Wim Roozen & Theo Vermeij
Ledenadministratie Nancy van Kampen
Dames Klunder Werkgr. Comm. & PR incl. website en Aandacht Herman Broek
Regiobestuur Dames Klunder
KBO N.H. Dames Klunder
Dag – en meerdaagse reizen Ronny Visser / Ton van der Voort
Marianne Mathijsen Praat & Luistercafé Marianne Mathijssen
Thema bijeenkomsten zingeving Marianne Mathijssen
Ton van Meurs Financiën Ton van Meurs
Volgt Werkgroep ontmoetingsdagen & kerstviering Marijcke v.d. Ploeg & Joke van Galen
Organisatie bijzondere bijeenkomsten Volgt
Jan Stuve Activiteiten + jaarkalender Jan Stuve
Themamiddag info en ontmoetingen Jan Stuve
Wandelen in de duinen Nora Teeuwen
Fietsen John Goossens
Klaverjassen Leny Kooijman
Bridge Hans van Elk
Bingo Ineke Eeken & Henneke Dijkers
Computerhulpen incl iPad Ton van der Voort
Herrie Weber Externe contacten
DB-overleg 1 x per jaar met belastinginvullers
DB-overleg 2 x per jaar met werkgroep Communicatie & PR

VERSLAG Jaarlijkse Ledenvergadering KBO Haarlem 18 april 2018
vastgesteld in de AB-vergadering van 5 juni 2018
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk, Schalkwijk
Tijd: van 11:30 – 12:30 uur

Aanwezig bestuur:
Joop Boelsma vice-voorzitter (voorzitter)
Joke Hulsebosch adsp. secretaris (verslag)
Nancy van Kampen ledenadministratie
Marianne Mathijssen Welzijn
Ton van Meurs penningmeester
Nel Pool secretaris
Gast:
Piet Winkel voorzitter PCOB
Afwezig met bericht:
Herrie Weber naar vergadering KBO NH
Dames Klunder naar vergadering KBO NH

 • Opening
  Na een koffiepauze volgend op de misviering opent Joop de vergadering met een woordje van welkom aan de circa 80 aanwezigen. In het bijzonder begroet hij de voorzitter van de PCOB, de heer Piet Winkel. Meer over de samenwerking tussen beide organisaties volgt onder punt 8.
  Verder stelt hij de overige aanwezige bestuursleden van KBO Haarlem aan de vergadering voor en verontschuldigt onze voorzitter Herrie en PR-man Dames wegens gelijktijdige verplichtingen bij KBO NH. Tevens stelt hij Ton van der Voort aan de aanwezigen voor en complimenteert hem met de uitreiking onlangs van het 2400-ste Tabletdiploma!
 • Mededelingen
  Mw Toos van Gendt, velen welbekend, verblijft momenteel in het ziekenhuis in verband met een hartoperatie. Namens de vergadering wenst hij haar van harte beterschap toe.
  Verslag Algemene Ledenvergadering 10 mei 2017
  Het conceptverslag, gepubliceerd in AANDACHT nr. 225 wordt besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen, waarmee het verslag nu wordt vastgesteld.
 • Jaarverslag KBO Haarlem 2017
  In AANDACHT nr. 226 is een samenvatting hiervan opgenomen. Ook hierover zijn er geen vragen of opmerkingen over. Het wordt nu met dank aan Nel Pool vastgesteld.
 • Financieel verslag KBO Haarlem 2017
  Ook dit verslag is te vinden in AANDACHT nr. 226. Uit de vergadering vraagt dhr Zurlohe naar het overschot op de begroting ad. € 14.000,-. En in verband daarmee waarom er voor bijeenkomsten als deze nog steeds een (bescheiden) bijdrage wordt gevraagd. Penningmeester Ton licht toe dat de reserves in de afgelopen periode verder zijn toegenomen. O.a. door een kostenvermindering bij ons blad AANDACHT. Ook is enige projectsubsidie ontvangen. De contributie is daarom gelijk gebleven, maar het gratis maken van evenementen is tot op heden geen onderwerp van bespreking geweest. ACTIE:i het AB.
  De voorzitter sluit dit punt af met de toevoeging dat KBO Haarlem niet helemaal zonder reserves kan; er moet altijd wel iets aan financiële middelen achter de hand blijven.
 • Verslag Kascommissie, decharge bestuur, benoeming nieuwe kascommissie
  1. Verslag
   De commissie bestond uit mw. Toos van Gendt en dhr. Theo Vermeij. Deze laatste leest de verklaring van de commissie voor. Daar blijkt uit dat de kas op 13 april jl. grondig is onderzocht en in orde is bevonden. Met een compliment aan de penningmeester voor zijn werk.
  2. Décharge bestuur
   Met deze verklaring kan de vergadering het bestuur décharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2017. En doet dat met een applaus. De voorzitter dankt de vergadering alsook de commissie voor haar taak.
  3. Nieuwe kascommissie 2018
   Mw van Gendt heeft de taak nu twee jaar vervuld en is dus niet meer herkiesbaar. Dhr. Vermeij wil zijn taak nog een jaar doen. Als reserve commissielid heeft mw. Annie Ots zich vorig jaar beschikbaar gesteld. Nel Pool zal haar vragen dit jaar actief te worden.
   Als reservelid voor dit jaar meldt zich dhr. Ton van der Voort. De vergadering benoemt hem als zodanig.
 • Bestuursverkiezing
  Dit jaar zijn aftredend maar herkiesbaar: Joop Boelsma, vice-voorzitter; Nancy van Kampen, ledenadministratie; Dames Klunder, communicatie/PR. Alle drie worden met een applaus herbenoemd. Daarnaast heeft Nel Pool het afgelopen jaar ondanks in 2017 te zijn afgetreden haar functie voortgezet bij gebrek aan een opvolger m/v. Hiervoor krijgt ook zij een applaus. Vervolgens vertelt de voorzitter hoe het bestuur gezocht heeft naar een nieuwe secretaris. En deze uiteindelijk heeft gevonden in Joke Hulsebosch. Met een applaus wordt deze door de vergadering benoemd. Nu kan Nel iiiecht afscheid nemen en dat wordt later op passende wijze gedaan.
 • Samenwerking KBO-PCOB
  Voorzitter Joop vertelt welke stappen er al zijn gezet tussen beide organisaties om te komen tot samenwerking. Hier aanwezig is de voorzitter van de PCOB, dhr. Piet Winkel. Op landelijk niveau is de samenwerking al wat zichtbaar via het landelijk blad KBO-PCOB. Lokaal is er al een jaar lang sprake van een goed contact bij gezamenlijke activiteiten. Na het afhaken van de ANBO is de stedelijke werkgroep SOB opgeheven. Er wordt nog gewerkt aan bestuurlijke en administratieve samenwerking. Alsook aan een nieuw contact met de gemeente Haarlem. Een en ander behoeft te zijner tijd uiteraard de instemming van de landelijke hoofdbesturen. Er zijn vooralsnog geen wijzigingen in activiteiten en/of in de hoogte van de contributie voorzien.
  Uit de vergadering komt de vraag hoe zelfstandig de PCOB is. Dhr. Winkel antwoordt dat er een zelfstandige afd. PCOB Haarlem bestaat. Hij spreekt van een prettig onderling contact en bedankt de voorzitter voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn.
  Voorzitter Joop belooft de vergadering dat de leden van KBO Haarlem goed op de hoogte gehouden zullen worden van de vorderingen. En stelt opnieuw de vraag of de vergadering kan instemmen met genoemde toekomstige samenwerking? Er gaan vele handen omhoog. Op de vraag wie er tegen is reageert er 1 persoon.
  De voorzitter dankt de vergadering voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.
 • Rondvraag en sluiting
 • Herman Broek heeft folders waarmee hij hoopt enkele aanwezigen enthousiast te kunnen maken voor een vrijwilligerstaak zoals die van Ouderen Adviseur (OA). Daaraan is voortdurend gebrek namelijk, terwijl het heel dankbaar werk is om mensen de weg te kunnen wijzen in het oerwoud van regels in de samenleving. Hetzelfde geldt voor de Belastinginvullers; ook daaraan is voortdurend gebrek. De folders liggen achter in de kerk om mee te nemen.
 • Hetzelfde doet hij met de Seniorenkrant van KBO NH. In dit verband komt de voorzitter nog even terug op ons ledenblad AANDACHT; dat wordt door Harry Heemskerk en zijn team toch maar weer maandelijks keurig verzorgd bij alle leden thuisbezorgd. Hij krijgt HULDE voor hem en zijn team met een applaus.
 • Niets meer aan de orde zijnde dankt voorzitter Joop eenieder voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. Hij wenst ons nog een gezellige middag toe.

Haarlem, 14 mei 2018

Joke M. Hulsebosch


INHOUDSOPGAVE
Woord vooraf
Inleiding
Hoofdstuk 1: Plaats van de afdeling binnen de organisatie van de KBO
Hoofdstuk 2: Bezinning op de koers en de taken van de afdeling
Hoofdstuk 3: Financieel beleid
Hoofdstuk 4: Organisatie
Hoofdstuk 5: Communicatie en nawoord

Samen voor elkaar

Woord vooraf.
Het laatst opgestelde beleidsplan gold voor de periode 2007 – 2010. Hierbij dient te worden aangetekend dat het beleidsplan 2007 – 2010 niet veel verschilt van het beleidsplan 2000 – 2004. Destijds werd geconcludeerd dat het beleidsplan 2000 – 2004 in feite tijdloos was en derhalve nog vele jaren de actualiteit zou behouden voor de toekomstige besturen van de KBO.

Inmiddels zijn wij ruim zeven jaar verder en in die periode van zeven jaar is er nog al wat veranderd. Met name juist voor de oude(re) mensen, onze senioren dus. Reden voor het bestuur om een nieuw beleidsplan op te stellen.

Na het verrichten van veel “huiswerk” en na enkele vergaderingen is de werkgroep er in geslaagd om het nu voorliggende beleidsplan te presenteren. Het Algemeen Bestuur heeft als klankbord gefungeerd om de gedachten, die gaandeweg het proces vorm kregen, duidelijk op papier te krijgen. Voor de komende vier jaren is de koers bepaald. Daarbij dient wel te worden aangetekend dat er zich lopende de duur van het beleidsplan (externe) ontwikkelingen kunnen voordoen, welke zullen kunnen leiden tot het aanpassen van het staand beleid. Het opstellen van jaarplannen kan in deze uitkomst bieden.

Als voorzitter wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Ik hoop dat het een goed hulpmiddel zal zijn om ons doel “het behartigen van de belangen van de ouderen in Haarlem” te bereiken.

Herrie Weber,
Voorzitter afdeling Haarlem KBO

INLEIDING.
Maatschappelijke en met name politieke ontwikkelingen hebben grote veranderingen gebracht in de positie van de burgers ten opzichte van de overheid. De “verzilvering” (lees: vergrijzing) van de bevolking neemt snel toe. Inzet en solidariteit van senioren zorgt voor een kwalitatief goed functioneren. De senioren kunnen langer vitaal blijven door de vele kennis, deskundigheid en ervaring. Senioren willen zo lang mogelijk een zelfstandig bestaan blijven behouden. Zij zullen zelf meer initiatief moeten nemen. De KBO afdeling Haarlem maakt deel uit van de bond KBO Noord-Holland, welke laatste zich provinciaal profileert. Samen met de andere provinciale bonden vormt zij de Unie KBO. De hoofddoelstelling van de Unie KBO is landelijke belangenbehartiging en dienstverlening aan de bonden. Het behoeft geen betoog dat, met name de komende jaren, de stem van de senioren duidelijk gehoord moet worden in Den Haag. De stem van hen moet serieus worden genomen en worden vertaald in een, vanuit de ouderen organisatie gezien, passend beleid.

Dit beleidsplan schetst de plaats van de afdeling binnen de organisatie van de Unie KBO. Het is de afdeling die als eerste lijn de wensen en de noden van senioren zichtbaar kan maken. Daarnaast staat het beleid en de organisatie van de afdeling centraal. In de voorgaande jaren was het beleid primair gericht op sociaal-culturele activiteiten. In het nieuwe beleidsplan ligt het accent, naast de vele activiteiten, vooral op belangenbehartiging op lokaal niveau, welke aansluit op de landelijke belangenbehartiging. Een ons inzien logische keuze gelet op de overheveling van veel taken op het gebied van ouderenzorg naar de gemeenten.

Een volgende stap is de hervorming van onze individuele dienstverlening. De gemeenten hebben meer verantwoordelijkheid gekregen. Met de invoering van de veranderde zorg zijn gemeenten verplicht cliëntenondersteuning te bieden aan haar inwoners.

Bij elke aanvraag in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015) is het van belang om een voorziening op maat te leveren. In de nieuwe manier van participatiesamenleving zijn de door de KBO opgeleide vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s) in staat cliënten deze voorziening op maat te bieden.

DE PLAATS VAN DE AFDELING BINNEN DE ORGANISATIE VAN DE KBO.
Afdeling Haarlem, inclusief Bloemendaal en Zandvoort, maakt deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen. Deze KBO is georganiseerd op landelijk, provinciaal, regionaal en plaatselijk niveau. Alle niveaus vormen samen een organisatie die enerzijds gericht is op belangenbehartiging. Anderzijds richt de organisatie zich op het scheppen van ruimte waarin mensen bij elkaar kunnen komen voor ontspanning, bezinning en sociaal-culturele activiteiten. De verschillende niveaus hebben daarin hun eigen doelstellingen.

De Unie KBO
De Unie KBO is het landelijk niveau. Het is een federatie van 11 leden, de provinciale KBO’s, die samen ongeveer 900 afdelingen hebben met in totaal zo’n 183.000 leden. De Unie heeft als kerntaken:

 1. Nationale en internationale belangenbehartiging.
 2. Dienstverlening aan de provinciale en plaatselijke KBO-afdelingen.
 3. Innovatie.

De Unie KBO geeft 10 keer per jaar haar blad “Nestor” uit, dat aan alle leden van de plaatselijke afdeling wordt verstrekt.

KBO Noord-Holland
De provinciale KBO’s vormen samen de ledenraad (het hoogste orgaan) van de Unie KBO. KBO Noord-Holland dient primair de belangen van de 74 plaatselijke afdelingen in Noord-Holland door:

 1. Belangenbehartiging
 2. Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning voor de senioren
 3. Kennisverbreding en informatie
 4. Directe ondersteuning VOA’s en belastinghulpen
 5. Geven van cursussen en aanbieden gespreksleiders voor levensbeschouwelijke thema’s

De Afdeling Haarlem
De basis van de Katholieke Bond van Ouderen vormen de afdelingen. Zij trachten belangrijke belangenbehartigers van de senioren te zijn in hun woonplaats en in de voor senioren belangrijke instellingen. Zij zijn tevens gesprekpartners in het lokale ouderenbeleid. De afdelingen zijn verenigingen met een dagelijks bestuur, een algemeen bestuur en de ledenvergadering.

Afdeling Haarlem valt onder de statuten van KBO Noord-Holland. Bestuurders van de KBO afdeling Haarlem zijn daardoor niet langer aansprakelijk voor eventuele schulden en schade als gevolg van het handelen van de afdeling.

Hoofdstuk 2

BEZINNING OP DE KOERS EN DE TAKEN VAN DE AFDELING HAARLEM.
Grondslag.
De katholieke levensbeginselen vormen de grondslag van de Unie KBO. Het is echter meer dan religie. Het behelst ook onze cultuur en onze geschiedenis. Dit komt tot uiting in de wijze waarop men met elkaar omgaat. Dat heeft te maken met herkenning van normen en waarden, van zorgzaamheid en omgangsvormen. Dit betekent voor ons dat de afdeling Haarlem ook openstaat voor andersdenkenden. Wederzijds respect voor elkaars levensovertuiging is daarbij vanzelfsprekend van groot belang en zelfs een vereiste.

Doelstelling en kerntaken.

De KBO-afdeling Haarlem stelt zich ten doel:
het behartigen van belangen van ouderen in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, dit alles in de ruimste zin van het woord”.
Om deze doelstelling te kunnen realiseren richt afdeling Haarlem zich op de volgende kerntaken:

 1. Het behartigen van belangen van ouderen in het algemeen.
 2. Het verlenen van diensten aan en het behartigen van de individuele belangen van de leden.
 3. Het waarborgen van continuïteit en solidariteit door een beleid dat gericht is op de werving van ook jongere senioren.
 4. Het behartigen van belangen van ouderen bij de lokale overheid en andere instanties.
 5. Het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
 6. Het bevorderen van het welzijn van ouderen door het aanbieden van activiteiten.
 7. Het verstrekken van informatie op velerlei gebied.

De komende jaren krijgt het behartigen van de individuele belangen van leden en van senioren in het algemeen, extra aandacht. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van VOA’s, Vrijwillige Ouderen Adviseurs. Nieuwe wetgeving op het terrein van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015) en de daaruit voortgevloeide overheveling van de taken door de rijksoverheid naar de gemeenten, vraagt extra aandacht. Een kritisch volgen van de wijze waarop de lokale overheid invulling geeft aan welzijn en zorgverlening is van groot belang. Dit doet zij samen met de andere plaatselijke senioren organisaties ANBO en PCOB. Als SOB (Samenwerkende Ouderen Bonden) vindt periodiek overleg met de vak-wethouder en de plaatselijke politiek plaats.

Doelgroep.
De afdeling Haarlem staat open voor 50-plussers. Echter, de praktijk sluit niet bij deze doelstelling aan. Van de leeftijdsgroep 50 tot 65 jaar is slechts een klein aantal is aangesloten bij de KBO Haarlem. De werving van jongere senioren wordt een speerpunt in ons beleid. Enerzijds brengen zij een belangrijke aanvulling op de al aanwezige kennis en ervaring mee. Anderzijds betekent hun lidmaatschap een noodzakelijk evenwicht voor een levensvatbare toekomst van onze afdeling Haarlem.

Hoofdstuk 3

FINANCIEEL BELEID.
De financiële middelen bestaan uit:
Inkomsten:
1. Contributie van leden.
2. Opbrengsten activiteiten.
3. Schenkingen en overige inkomsten.

Uitgaven:
1. Afdracht contributie aan KBO-NH en UNIE KBO (in 2015 resp. € 6,55 en € 8,45 per lid / per jaar.

2. Huur vergaderaccommodatie.
3. Kosten activiteiten en bestuur.
4. Kosten van onze vrijwilligers.

Goed beheer van de financiën is van wezenlijk belang. Het bestuur streeft naar een jaarlijks evenwicht in de inkomsten en uitgaven. Het bestuur zal de leden er op wijzen dat onze afdeling valt onder de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Daardoor hoeft er bijvoorbeeld over nalatenschappen geen successierecht betaald te worden en zijn giften voor de Belastingdienst aftrekbaar.

Hoofdstuk 4

ORGANISATIE.
Bestuur.
Het algemeen bestuur bestaat thans (oktober 2015) uit tien bestuursleden. Het algemene gevoelen binnen het bestuur is dat, mede uit vergader-technische overwegingen, het aantal bestuursleden tot 7, maximaal 9, teruggebracht zal moeten kunnen worden. Het bestuur onderzoekt de komende periode deze mogelijkheid.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij neemt de belangrijkste beslissingen en houdt het totale overzicht. Binnen de vereniging zijn echter te veel taken om uit te voeren door alleen het bestuur. Het bestuur krijgt daarom ondersteuning van commissies c.q. werkgroepen met een specifieke taak.

De KBO afdeling Haarlem kent de volgende commissies c.q. werkgroepen:

 • Activiteiten
 • Communicatie en P.R.
 • Computerhulp
 • HUBA (hulp bij het invullen van belastingformulieren)
 • Reizen
 • Welzijn

Bestuur en commissies voeren nauw overleg en het bestuur houdt toezicht en is beschikbaar voor vragen.

Jaarplannen.

Het beleidsplan geeft, in algemene bewoordingen, het voorgenomen beleid van het bestuur weer voor de periode 1 januari 2016 – 1 januari 2020. Dit voorgenomen beleid is gebaseerd op de kennis van nu, oktober 2015. Lopende de duur van dit beleidsplan kunnen zich echter zowel externe als interne ontwikkelingen voordoen, welke direct van invloed zijn op dit beleidsplan. Dit impliceert dat het beleid daarop aangepast moet worden.

Ter uit voering van het beleid stelt het bestuur jaarlijks in oktober een jaarplan op voor het komende kalenderjaar. In dit jaarplan zal c.q. zullen onderwerpen/zaken worden opgenomen welke in die periode gerealiseerd moeten worden.

Hoofdstuk 5

COMMUNICATIE.
De communicatie binnen het algemeen bestuur vindt plaats door middel van:

 • Schriftelijke verslaglegging van de vergaderingen
 • Een maandelijks opgestelde lijst van ingekomen stukken
 • Een lijst met nog niet gerealiseerde actiepunten
 • Telefonisch contact
 • Contact via email

De externe communicatie vindt plaats door middel van:

 • De Aandacht, voor alle leden van de afdeling Haarlem. Verschijnt 10 x per jaar.
 • De Nestor, het maandblad van de UNIE KBO. Verschijnt 10 x per jaar.
 • De website. De afdeling Haarlem beschikt over een eigen website met informatie over alle activiteiten in Haarlem

NAWOORD.
De organisatie en de uitvoering van alle activiteiten van de afdeling Haarlem worden verricht door de vrijwillige inzet van onze leden. De levensvatbaarheid van de afdeling wordt daardoor gewaarborgd. Het wordt een grote uitdaging om vrijwilligers te werven om die levensvatbaarheid van de afdeling KBO-Haarlem te behouden. Voor de komende periode zal dit een belangrijk aandachtspunt van het bestuur worden. Immers, de inzet en betrokkenheid van de leden vormt de kurk waar onze organisatie op drijft. Daarnaast zal het bestuur de komende periode gericht actie ondernemen om jongere senioren te werven.

Tot slot; het credo is “samen voor elkaar”. Met elkaar, leden en bestuursleden, betekent een grote meerwaarde om motivatie en inspiratie te vinden om de levensvatbaarheid van de afdeling KBO-Haarlem te vergroten.


WIJ VRAGEN UW HULP
door Herman Broek, commissie Communicatie & PR

PCOB-collega’s, onze websiteredactie heeft uw hulp nodig! We zijn er nog niet in geslaagd onze websiteredactie te versterken. Zoals bekend worden alle nieuwtjes voor zowel PCOB als KBO leden in ons gezamenlijke contactblad ‘Aandacht’ vermeld. Maar ook op onze gezamenlijke website hebben we sinds kort ruimte ingericht voor PCOB-Nieuws.
Helaas kunnen we de naam van die website (www.kbohaarlem.nl) niet aanpassen zolang er door de landelijke KBO-PCOB-organisatie geen beslissing is genomen over de geplande samenvoeging en de koers van onze organisaties.
In het kader van de gestarte gezamenlijke lokale aanpak door KBO en PCOB Haarlem is het vanzelfsprekend dat onze websiteredactie moet worden uitgebreid met een PCOB-vrijwilliger. Wij twijfelen er niet aan of zich een geschikte kandidaat bevindt onder meer dan 300 PCOB-leden. Enige ervaring en liefde voor digitale zaken is gewenst. U mag rekenen op de hulp van ervaren collega’s en de steun van een webmaster die een uitstekende handleiding heeft samengesteld voor het onderhoud van de website.
Neem voor een vrijblijvend gesprek en het inwinnen van verdere informatie over deze vacature contact op met uw voorzitter, de heer Maarten Visser. U zult tot de ontdekking komen dat de redactie-job weinig tijd kost, plezierig is om te doen, veel bijdraagt aan goede communicatie naar alle KBO-PCOB leden en van belang is voor onze PR.