Bestuur

Van de voorzitterBestuurInvulling bestuurTaakverdeling bestuursledenJaarverslagBeleidsplan

Beste mensen,
Bij KBO-PCOB Haarlem is het winterseizoen weer gestart. De eerste grote bijeenkomst was traditioneel de Internationale Dag van de Ouderen die wij op 2 oktober vierden met meer dan 200 leden in de volle zaal van de Moeder van de Verlosserkerk. Een echte verwendag met na de koffie een duo met meezingliedjes uit de jaren 50 en 60, gevolgd door een lekkere lunch. Daarna een shantykoor waarbij enkele mensen zich zelfs op de dansvloer waagden. En meezingen kon iedereen! Uiteraard moesten de dorstige kelen gesmeerd worden maar ook daarvoor zorgde de groep gastvrouwen. Aan de reacties te merken was het een zeer geslaagde dag.

<><><><><>

Ook de andere activiteiten zijn weer gestart. Er wordt weer gebridged, geklaverjast, gepraat en geluisterd; de computers worden weer hersteld, kortom, onze activiteiten zijn weer begonnen. Wandelen en fietsen ging zelfs in de vakantiemaanden door. Van nog meer activiteiten kunt u de bijzonderheden weer lezen de Aandacht.

<><><><><>

Hoe vindt u overigens de beelden op de voorpagina? Ik ben zelf gek op beelden en de bijzonderheden daarvan staan op pagina 3. Interessante informatie. Waar ik ook van geniet, zijn de verhalen van Gerard van der Mast. Het verkennerskamp liet mijn gedachten weer teruggaan naar ons kamp in Ootmarsum. Alleen latijn hebben wij vroeger tussen de bomen in het donker nooit gezongen. Wel genoten van de toneelstukjes bij het kampvuur en hopen dat het droog zou blijven. Onze tenten waren namelijk van een niet al te beste kwaliteit.

<><><><><>

De door ons gekozen politici hebben bedacht dat het onrechtvaardig is dat ca. 60% van de bevolking via het lidmaatschap van een maatschappelijke organisatie korting krijgt op de basisverzekering Ziektekosten. De andere 40% moet deze korting volgens hen weer opbrengen. Het Zilveren Kruis moet daarom de korting terugbrengen naar 3% voor de KBO-PCOB leden. Ter compensatie is het extra pakket aanvullende verzekeringen voor KBO-PCOB leden uitgebreid. In november komt het Zilveren Kruis toelichten wat er aan het pakket voor 2020 is veranderd en verbeterd. Het blijft aantrekkelijk om via KBO-PCOB verzekerd te zijn of worden bij het Zilveren Kruis.

<><><><><>

Ik had de hoop al bijna opgegeven. Maar nu hebben 40 prominenten een brandbrief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer gestuurd waarin ze de rekenregels hekelen die de oorzaak zijn van de lage dekkingsgraad waardoor veel pensioenen niet geïndexeerd zijn sinds 2009 en er nu zelfs een korting dreigt. Het kapitaal dat de pensioenfondsen in kas hebben is sinds 2009 meer dan verdubbeld maar de dekkingsgraad is gedaald door de steeds lager wordende rekenrente. De 40 prominenten betogen dat de feitelijke financiële ontwikkelingen bij de pensioenfondsen afwijken van de huidige rekenregels. Anders gezegd, de pensioenfondsen moeten rekenen met de lage rente maar de laatste 20 jaar hebben zij door verstandig te beleggen een rendement van gemiddeld 7% behaald. De 40 prominenten willen dat die rendementen meegenomen worden in het berekenen van de dekkingsgraad. Nederland is het enige land in Europa dat die marktrente hanteert als rekenrente. Er zijn landen die met 3,5% rekenen en dat is veel reëler. In zijn reactie wilde Klaas Knot, de president van de (toezicht houdende) Nederlandse Bank, wel kijken of de regels zó aangepast kunnen worden dat korting wordt voorkomen. Maar indexeren is, wat hem betreft, niet aan de orde. Weinig verheffend voor de ca. 60% van de gepensioneerden waarvan hun pensioen al 11 jaar niet geïndexeerd is!

<><><><><>

Laat uw zorgtoeslag niet liggen! Veel mensen weten niet dat zij recht hebben op zorgtoeslag. Of ze denken dat het te ingewikkeld is om zorgtoeslag aan te vragen. Vorig jaar hebben ca. 450 duizend mensen geen zorgtoeslag aangevraagd terwijl ze er wel recht op hadden. Zorgtoeslag is bedoeld voor alleenstaanden met een inkomen lager dan € 29.562,– en voor partners met een inkomen lager dan € 37.885,–. De zorgtoeslag is niet bedoeld voor doktersrekeningen maar voor de premie van de zorgverzekering. Voor 2019 kunt u de zorgtoeslag nog tot 1 september 2020 aanvragen. Het wordt dan uitbetaald met terugwerkende kracht. Wilt u controleren of u recht hebt op zorgtoeslag? Ga naar www.belastingdienst.nl Hier kunt u zien of u recht hebt op zorgtoeslag en zo ja, ook aanvragen. Bent u digibeet? Vraag hulp bij diegene die uw belastingformulier invult of iemand in uw omgeving. [N.B. Uw belastinginvuller van KBO-PCOB controleert altijd al of u recht heeft op zorgtoeslag].

<><><><><>

In mijn ‘Beste Mensen’ in het septembernummer schreef ik over de mantelzorger. De mensen die we in de zorg zo hard nodig hebben. 11 november is de dag van de mantelzorger. Denkt u die dag extra aan de mantelzorgers!

Als er een probleem is waar je iets aan kunt doen, hoef je je niet op te winden.
Als er een probleem is waar je NIETS aan kunt doen, hoef je je ook niet op te winden.


De statutaire naam van onze vereniging is KBO-Haarlem. Aangezien wij een nauw samenwerkingsverband hebben met PCOB-Haarlem, is onze werknaam KBO-PCOB HAARLEM. PCOB-Haarlem is een onderafdeling van de landelijke vereniging PCOB. De Algemene ledenvergadering van KBO-Haarlem is het belangrijkste orgaan met alle bevoegdheden, die niet door de wet aan andere organen zijn toebedeeld.
De Algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur. Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en de termijn kan worden verlengd.
Er is een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur telt de leden van het Dagelijks Bestuur (3) en een aantal (4) bestuursleden, die elk een speciale commissie vertegenwoordigen, zoals commissie welzijn, communicatie en PR, reizen, evenementen, ledenadministratie en tweede secretariaat en tweede penningmeesterschap.
Het bestuur vergadert minimaal tien keer per jaar; zo veel mogelijk op eerste dinsdag van de maand, uitgezonderd de zomerperiode. Een vast agendapunt is altijd “Uit de commissies”, waar elke commissie aan de orde komt met zijn wederwaardigheden.

DAGELIJKS BESTUUR KBO
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Herrie Weber 023-5362856
SECRETARIS: Joke Hulsebosch 023-5350901
PENNINGMEESTER: Ton van Meurs 023-5353648
ALGEMEEN BESTUUR
LEDENADMINISTRATIE Nancy van Kampen 023-5252798
EVENEMENTEN Jan Stuve 023-5368045
WELZIJN Marianne Mathijssen 06-48825154
PR Dames Klunder 023-5245018
DAGELIJKS BESTUUR PCOB
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Maarten Visser 023-5274 04
SECRETARIS Gert Vedder 023-5371788
PENNINGMEESTER Maarten Visser 023-5274 04
ALGEMEEN BESTUUR
LID Rina de Leeuw 023-5262877
LID Nel Pool-Verbeek 023-5293159
 
Wilt u in contact komen met een van de bestuursleden kan dit via het contactformulier

BESTUURSLID AANDACHTSGEBIED UITVOERDERS
Volgt Cliëntondersteuners Iet Woerde
Joke Hulsebosch Secretariaat Joke Hulsebosch
Nancy van Kampen Bezorgers Aandacht & Nestor Wim Roozen & Theo Vermeij
Ledenadministratie Nancy van Kampen
Dames Klunder Werkgr. Comm. & PR incl. website en Aandacht Herman Broek
Regiobestuur Dames Klunder
KBO N.H. Dames Klunder
Dag – en meerdaagse reizen Ronny Visser / Ton van der Voort
Marianne Mathijsen Praat & Luistercafé Marianne Mathijssen
Thema bijeenkomsten zingeving Marianne Mathijssen
Ton van Meurs Financiën Ton van Meurs
Volgt Werkgroep ontmoetingsdagen & kerstviering Marijcke v.d. Ploeg & Joke van Galen
Organisatie bijzondere bijeenkomsten Volgt
Jan Stuve Activiteiten + jaarkalender Jan Stuve
Themamiddag info en ontmoetingen Jan Stuve
Wandelen in de duinen Nora Teeuwen
Fietsen John Goossens
Klaverjassen Leny Kooijman
Bridge Hans van Elk
Bingo Ineke Eeken & Henneke Dijkers
Computerhulpen incl iPad Ton van der Voort
Herrie Weber Externe contacten
DB-overleg 1 x per jaar met belastinginvullers
DB-overleg 2 x per jaar met werkgroep Communicatie & PR

VERSLAG Jaarlijkse Ledenvergadering KBO Haarlem 18 april 2018
vastgesteld in de AB-vergadering van 5 juni 2018
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk, Schalkwijk
Tijd: van 11:30 – 12:30 uur

Jaarvergadering 2019 en jaarstukken 2018.

Op de jaarvergadering van 3 april 2019 zijn onder andere de volgende belangrijke stukken aan de orde gekomen:
1. het conceptverslag van de jaarvergadering 2018
2. het jaarverslag van 2018.
3. het financieel verslag 2018. (ter vergadering verspreid)

De volledige tekst van de jaarvergadering 2019 en de tekst van de punten 1 en 2 is gepubliceerd in Aandacht 235 vanaf blz. 10.
Deze Aandacht 235 staat ook al op deze site. Klik hier om deze te openen.

Eind 2016 stelden wij een vervolg beleidsplan op, dat de koers en de aanpak voor onze vereniging  beschrijft voor de periode tot begin 2020.

Het gaat om een uitvoerig document dat in een vijftal hoofdstukken gedetailleerd het volgende weergeeft:

  • de plaats van onze afdeling binnen de landelijke organisatie van de KBO,
  • bezinning op de koers en de taken van de afdeling,
  • ons financiële beleid,
  • taken en werkgroepen in onze organisatie,
  • onze interne communicatie en nawoord.

Klik hier om het document te downloaden.