Het bestuur van KBO Haarlem

Van de voorzitterBestuurInvulling bestuurTaakverdeling bestuursledenJaarverslagBeleidsplan

Beste mensen,

Met veel goede wensen wederzijds voor 2020 is het jaar weer begonnen en traditiegetrouw begint KBO-PCOB Haarlem met de nieuwjaarsreceptie voor onze vele vrijwilligers. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik het belang van KBO-PCOB landelijk genoemd, de belangenbehartiging m.b.t. inkomen, wonen, zorg en welzijn; de provinciale bonden en vertegenwoordigers met de ondersteuning van de plaatselijke afdelingen. Ik heb hier genoemd de scholing van de hulpen bij het invullen van de belastingaangiftes in Noord Holland. Op Haarlems niveau het seniorenplatform waar KBOPCOB een prominente plaats inneemt en waarin ook de nieuwe voorzitter van PCOB Haarlem zijn plaats krijgt. Tot slot een overzicht van alle activiteiten van KBO-PCOB Haarlem. Een indrukwekkende lijst die alleen in stand gehouden kan worden dank zij de vele vrijwilligers waarvan velen aanwezig waren. En in die lijst vergat ik nog de bingo te noemen waar juist veel leden met plezier aan deelnemen. Tot slot een oproep. Weet iemand nog een goede activiteit of project en wil daar zijn energie in steken, kom naar het bestuur om de mogelijkheden te bespreken. Wij kijken uit naar uw initiatieven. Het was een gezellige receptie waar geproost werd op 2020 en onder een hapje en drankje bijgepraat kon worden.

<><><><><>

Waar gaan de besturen van KBO en PCOB Haarlem in 2020 mee bezig? Als eerste met het in stand houden en uitvoeren van onze activiteiten voor onze leden. Daarnaast investeren in de belangenbehartiging van onze leden in Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort en Heemstede. Hiervoor is het belangrijk te investeren in verdere en intensievere samenwerking tussen de beide besturen.

<><><><><>

Een grote kop in de krant: “Alarm in de zorg”. Het betreft diverse oorzaken, buiten de financiën om. Allereerst personeel. Er komen wel veel mensen werken in de zorg maar een te groot deel is na twee jaar al weer weg. Werken in de zorg is toch minder aantrekkelijk dan het lijkt. Te weinig kans om carrière te maken en onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Om er maar één te noemen: de roosters. Onregelmatige diensten, werken in het weekend en ook de nachtdiensten trekken een zware wissel op het personeel dat toch ook een familiair leven wil leiden. Het werken in de zorg brengt deze diensten mee maar toch, het personeel kiest voor een andere baan.
Ook in de thuiszorg gaat het knagen. Vorig jaar is de eigen bijdrage voor de thuiszorg gelijk getrokken voor alle inkomens EN naar beneden gegaan. Gevolg is dat de gemeentes veel meer aan thuiszorg moeten uitgeven en dat er een groter beroep op wordt gedaan. De rijksoverheid vult dit niet aan dus moeten veel gemeenten geld uit andere potjes halen om de WMO te bekostigen. Volgens de minister moeten de gemeenten de thuiszorg nog beter organiseren, maar hoe? Maar laten we als senioren niet al te veel klagen. Nederland heeft een van de beste zorgstelsels ter wereld; alleen, het kost wel wat en het wordt nog moeilijker. De werkenden betalen het meest aan het zorgstelsel door de inkomensafhankelijke zorgpremie. De verhouding werkenden en senioren gaat echter de komende 20 jaar verder scheef lopen. Na 1970 is het aantal geboortes scherp gedaald tot 1980 en daarna maar langzaam weer gestegen. Het aantal geboortes vanaf 1945 tot 1970 was veel hoger en die groep is en gaat tot 2038 met pensioen. Pas daarna wordt de verhouding weer langzaam recht getrokken.

<><><><><>

Het Zilveren Kruis heeft in november voor KBO-PCOB Haarlem een themamiddag verzorgd voor onze leden. Daarin werd uitleg gegeven over de teruggang van de korting op de basisverzekering die door de overheid is opgelegd. Het betreft alle collectieve verzekeringen, dus niet alleen die van het Zilveren Kruis. De aanvullende verzekeringen vallen daar niet onder dus die korting is gelijk gebleven. Vervelend vond ik dat ik een brief ontving van het Zilveren Kruis met de mededeling dat alle voordelen van het KBO-PCOB pakket in 2020 zouden vervallen. Enkele dagen later kwam de brochure 2020 voor leden van KBO-PCOB en daarin kwamen alle voordelen in het pakket weer terug. Het heeft ons wel enkele leden gekost.

<><><><><>

Op 4 januari kwam ineens het landelijk bericht dat er een koepel gepensioneerden was ontstaan met ca. 300.000 leden. Zoeken op internet bracht mij bij het persbericht van KNVG en NVOG, twee verenigingen van kleine seniorenorganisaties. De ‘grote’ ouderenbonden zoals KBO-PCOB en ANBO hebben een plek in ‘Den Haag’. Zij zijn opgenomen in een klankbordgroep die bij het uitwerken van het pensioenakkoord geraadpleegd wordt door de stuurgroep van de sociale partners en de regering. Daarnaast wil de nieuwe organisatie ook toegelaten worden tot relevante commissies van de SER, de Sociaal Economische Raad.
Het resultaat is dat de ouderenbonden en seniorenverenigingen hun gezamenlijke invloed nu kunnen gaan aanwenden voor een goed pensioenakkoord en dat is hopelijk ook goed voor de gepensioneerden.
Het nieuwe jaar begint dus goed.

<><><><><>

De wereld geeft zich als een spiegel bloot.
Kijk er boos in en zij kijkt boos terug.
Glimlach en zij glimlacht ook.


De statutaire naam van onze vereniging is KBO-Haarlem. Aangezien wij een nauw samenwerkingsverband hebben met PCOB-Haarlem, is onze werknaam KBO-PCOB HAARLEM. PCOB-Haarlem is een onderafdeling van de landelijke vereniging PCOB. De Algemene ledenvergadering van KBO-Haarlem is het belangrijkste orgaan met alle bevoegdheden, die niet door de wet aan andere organen zijn toebedeeld.
De Algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur. Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en de termijn kan worden verlengd.
Er is een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur telt de leden van het Dagelijks Bestuur (3) en een aantal (4) bestuursleden, die elk een speciale commissie vertegenwoordigen, zoals commissie welzijn, communicatie en PR, reizen, evenementen, ledenadministratie en tweede secretariaat en tweede penningmeesterschap.
Het bestuur vergadert minimaal tien keer per jaar; zo veel mogelijk op eerste dinsdag van de maand, uitgezonderd de zomerperiode. Een vast agendapunt is altijd “Uit de commissies”, waar elke commissie aan de orde komt met zijn wederwaardigheden.

DAGELIJKS BESTUUR KBO
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Herrie Weber 023-5362856
SECRETARIS: Joke Hulsebosch 023-5350901
PENNINGMEESTER: Ton van Meurs 023-5353648
ALGEMEEN BESTUUR
LEDENADMINISTRATIE Nancy van Kampen 023-5252798
EVENEMENTEN Jan Stuve 023-5368045
WELZIJN Marianne Mathijssen 06-48825154
PR Dames Klunder 023-5245018
DAGELIJKS BESTUUR PCOB
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Jan Hoekema
SECRETARIS Gert Vedder 023-5371788
PENNINGMEESTER Maarten Visser 023-5274 04
ALGEMEEN BESTUUR
LID Rina de Leeuw 023-5262877
LID Nel Pool-Verbeek 023-5293159
 
Wilt u in contact komen met een van de bestuursleden kan dit via het contactformulier

BESTUURSLID AANDACHTSGEBIED UITVOERDERS
Volgt Cliëntondersteuners Iet Woerde
Joke Hulsebosch Secretariaat Joke Hulsebosch
Nancy van Kampen Bezorgers Aandacht & Nestor Wim Roozen & Theo Vermeij
Ledenadministratie Nancy van Kampen
Dames Klunder Werkgr. Comm. & PR incl. website en Aandacht Herman Broek
Regiobestuur Dames Klunder
KBO N.H. Dames Klunder
Dag – en meerdaagse reizen Ronny Visser / Ton van der Voort
Marianne Mathijsen Praat & Luistercafé Marianne Mathijssen
Thema bijeenkomsten zingeving Marianne Mathijssen
Ton van Meurs Financiën Ton van Meurs
Volgt Werkgroep ontmoetingsdagen & kerstviering Marijcke v.d. Ploeg & Joke van Galen
Organisatie bijzondere bijeenkomsten Volgt
Jan Stuve Activiteiten + jaarkalender Jan Stuve
Themamiddag info en ontmoetingen Jan Stuve
Wandelen in de duinen Nora Teeuwen
Fietsen John Goossens
Klaverjassen Leny Kooijman
Bridge Hans van Elk
Bingo Ineke Eeken & Henneke Dijkers
Computerhulpen incl iPad Ton van der Voort
Herrie Weber Externe contacten
DB-overleg 1 x per jaar met belastinginvullers
DB-overleg 2 x per jaar met werkgroep Communicatie & PR

VERSLAG Jaarlijkse Ledenvergadering KBO Haarlem 18 april 2018
vastgesteld in de AB-vergadering van 5 juni 2018
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk, Schalkwijk
Tijd: van 11:30 – 12:30 uur

Jaarvergadering 2019 en jaarstukken 2018.

Op de jaarvergadering van 3 april 2019 zijn onder andere de volgende belangrijke stukken aan de orde gekomen:
1. het conceptverslag van de jaarvergadering 2018
2. het jaarverslag van 2018.
3. het financieel verslag 2018. (ter vergadering verspreid)

De volledige tekst van de jaarvergadering 2019 en de tekst van de punten 1 en 2 is gepubliceerd in Aandacht 235 vanaf blz. 10.
Deze Aandacht 235 staat ook al op deze site. Klik hier om deze te openen.

Eind 2016 stelden wij een vervolg beleidsplan op, dat de koers en de aanpak voor onze vereniging  beschrijft voor de periode tot begin 2020.

Het gaat om een uitvoerig document dat in een vijftal hoofdstukken gedetailleerd het volgende weergeeft:

  • de plaats van onze afdeling binnen de landelijke organisatie van de KBO,
  • bezinning op de koers en de taken van de afdeling,
  • ons financiële beleid,
  • taken en werkgroepen in onze organisatie,
  • onze interne communicatie en nawoord.

Klik hier om het document te downloaden.