Bestuur

BestuurVan de voorzitterInvulling bestuurTaakverdeling bestuursledenJaarverslagBeleidsplanVacatures

De statutaire naam van onze vereniging is KBO-Haarlem. Aangezien wij een nauw samenwerkingsverband hebben met PCOB-Haarlem, is onze werknaam KBO-PCOB HAARLEM. PCOB-Haarlem is een onderafdeling van de landelijke vereniging PCOB. De Algemene ledenvergadering van KBO-Haarlem is het belangrijkste orgaan met alle bevoegdheden, die niet door de wet aan andere organen zijn toebedeeld.
De Algemene vergadering benoemt de leden van het bestuur. Een bestuurslid wordt voor 4 jaar benoemd en de termijn kan worden verlengd.
Er is een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur telt de leden van het Dagelijks Bestuur (3) en een aantal (4) bestuursleden, die elk een speciale commissie vertegenwoordigen, zoals commissie welzijn, communicatie en PR, reizen, evenementen, ledenadministratie en tweede secretariaat en tweede penningmeesterschap.
Het bestuur vergadert minimaal tien keer per jaar; zo veel mogelijk op eerste dinsdag van de maand, uitgezonderd de zomerperiode. Een vast agendapunt is altijd “Uit de commissies”, waar elke commissie aan de orde komt met zijn wederwaardigheden.

door Herrie Weber

Beste mensen,
De lente is aangebroken en de eerste KBO-fietstocht zit er al weer op. Nu ik dit schrijf is het koud maar de verwachting is goed. Wij hopen weer op een zomer als vorig jaar qua warmte maar wel met iets meer regen. Zelfs nu is de grondwaterstand in grote delen van het land nog niet op peil. Niet goed voor de natuur en alles wat groeit en bloeit. De overheid heeft al plannen om water vanuit de rivieren naar de droge gebieden in het Oosten van het land te voeren. Daar is het grondwaterpeil te laag en dat kan op den duur de drinkwatervoorziening beïnvloeden.

Ook onze Voorjaarsontmoetingsdag met de ledenvergadering van KBO Haarlem is al weer voorbij. Altijd prettig om te zien dat er leden zijn die met het bestuur proberen mee te denken. Er werden vragen gesteld over het trage tempo waarin het voorgenomen fusieproces in Utrecht zich voltrekt. Ik heb uitgelegd dat duidelijk is dat er cultuurverschillen zijn. Maar vooral het verschil in structuur van de beide verenigingen vertraagt het proces. PCOB is een landelijke vereniging. De Unie KBO daarentegen bestaat uit 11 provinciale verenigingen. Probeer die 11 maar eens op één lijn te krijgen. Dat kost tijd. En willen die 11 wel opgaan in één vereniging? Want er is ook een verschil m.b.t. de financiën: de contributie. De contributie van PCOB ligt landelijk veel hoger dan die van de KBO-afdelingen. Dat komt door een hogere afdracht van de plaatselijke PCOB-afdelingen aan de landelijke PCOB. Al dit jaar is door KBO-PCOB een harmonisatie in gang gezet. De afdracht per KBO-lid is met € 1,25 verhoogd (betaald uit de reserve) en voor PCOB-leden met € 2,50 verlaagd. Er ligt een voorstel aan de ledenraden om dat voort te zetten. Wij wachten af wat de ledenraden van de Unie KBO en van de PCOB besluiten. Via onze Aandacht blijft u op de hoogte. (Nog even dit: over 2018 had KBO Haarlem een positief financieel resultaat.)

Er zijn twee bestuursleden waarvan we op de ledenvergadering af- scheid hebben genomen: Joop Boelsma en Piet Sneek. Beiden waren in 2014 toegetreden tot het bestuur. Joop was vicevoorzitter en hield zich daarnaast bezig met het actualiseren van het beleidsplan. Een tijdrovende zaak voor hem maar ook voor het bestuur. Daarna stortte hij zich op de samenwerking tussen KBO Haarlem en PCOB Haarlem. Hij zette hiervoor de structuur op met de tijdsplanning. Joop, hartelijk dank voor je inzet voor bestuur en leden. Piet Sneek is al jaren actief bij de organisatie en uitvoering van de Ontmoetingsdagen en andere activiteiten van KBO Haarlem. Bij de uitvoering is zijn domein de verzorging van de leden – ook tijdens deze Ontmoetingsdag – met de lunch, de hapjes en drankjes. Met applaus wordt de hele groep na elke activiteit door de leden bedankt. Nu was het applaus alleen voor hem. Piet, bedankt en geniet van je trektochten per camper door Europa. Als je thuis bent kunnen we altijd een beroep op je doen.

Wordt u ook gek van het woord ‘energietransitie’ en wat de uitvoering daarvan teweeg brengt? En wat het veel senioren allemaal kost? Neem alleen maar de extra belasting op gas en elektriciteit. De overheid gaat er vanuit dat op het gebruik stevig bezuinigd kan worden. In zijn algemeenheid is dat ook zo. Maar voor een groot deel van de bevolking geldt dat niet. Juist veel senioren wonen in huurwoningen en dan is isoleren wel erg lastig. Als de woningbouwverenigingen het wegens geldgebrek niet doen, blijft voor de bewoners het gasverbruik gelijk of je koopt een extra jas. Daar houdt de overheid geen rekening mee. Spaarlampen of ledverlichting geven wel een reductie op het elektriciteitsverbruik en die zijn redelijk betaalbaar. Dat ligt wel binnen ieders bereik. Het ergste vind ik dat de energiebelasting gebruikt wordt voor subsidie op elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen. Daar hebben senioren in huurwoningen weinig profijt van. De energiebelasting gaat jaarlijks omhoog, de indexatie van de pensioenen niet.

Belangrijke items voor de Ouderenbonden ofwel Bonden voor Senioren zijn de thema’s Ontmoeting en Bewegen, ook wel activiteiten genoemd. Ik ontvang regelmatig informatie wat er allemaal in de diverse wijkcentra in Haarlem aan activiteiten plaatsvindt. Een greep uit het aanbod: soep maken en samen opeten, sjoelen, klaverjassen, dansen waaronder stijl- en zit dansen, spelletjes, jeu de-boules, kegelen, bingo, bezoek aan musea, wandelen in de natuur… en dan is deze lijst nog niet compleet want ik vergeet nog samen koffie drinken. Loop eens binnen bij een van de 8 wijkcentra in Haarlem en 1 in Zandvoort en bekijk het aanbod. Een senior hoeft zich in Haarlem en Zandvoort niet te vervelen.

Echte liefde: elkaar niet meer willen verbeteren.
Bond Zonder Naam

Echte liefde wordt nooit oud.
Bond Zonder Naam

Echte liefde voel ik pas als ik totaal zonder oordeel ben.
Bettine Vriesekoop

DAGELIJKS BESTUUR KBO
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Herrie Weber 023-5362856
SECRETARIS: Joke Hulsebosch 023-5350901
PENNINGMEESTER: Ton van Meurs 023-5353648
ALGEMEEN BESTUUR
LEDENADMINISTRATIE Nancy van Kampen 023-5252798
EVENEMENTEN Jan Stuve 023-5368045
WELZIJN Marianne Mathijssen 06-48825154
PR Dames Klunder 023-5245018
DAGELIJKS BESTUUR PCOB
FUNCTIE NAAM TELEFOON
VOORZITTER Maarten Visser 023-5274 04
SECRETARIS Gert Vedder 023-5371788
PENNINGMEESTER Maarten Visser 023-5274 04
ALGEMEEN BESTUUR
LID Rina de Leeuw 023-5262877
LID Nel Pool-Verbeek 023-5293159
 
Wilt u in contact komen met een van de bestuursleden kan dit via het contactformulier

BESTUURSLID AANDACHTSGEBIED UITVOERDERS
Volgt Cliëntondersteuners Iet Woerde
Joke Hulsebosch Secretariaat Joke Hulsebosch
Nancy van Kampen Bezorgers Aandacht & Nestor Wim Roozen & Theo Vermeij
Ledenadministratie Nancy van Kampen
Dames Klunder Werkgr. Comm. & PR incl. website en Aandacht Herman Broek
Regiobestuur Dames Klunder
KBO N.H. Dames Klunder
Dag – en meerdaagse reizen Ronny Visser / Ton van der Voort
Marianne Mathijsen Praat & Luistercafé Marianne Mathijssen
Thema bijeenkomsten zingeving Marianne Mathijssen
Ton van Meurs Financiën Ton van Meurs
Volgt Werkgroep ontmoetingsdagen & kerstviering Marijcke v.d. Ploeg & Joke van Galen
Organisatie bijzondere bijeenkomsten Volgt
Jan Stuve Activiteiten + jaarkalender Jan Stuve
Themamiddag info en ontmoetingen Jan Stuve
Wandelen in de duinen Nora Teeuwen
Fietsen John Goossens
Klaverjassen Leny Kooijman
Bridge Hans van Elk
Bingo Ineke Eeken & Henneke Dijkers
Computerhulpen incl iPad Ton van der Voort
Herrie Weber Externe contacten
DB-overleg 1 x per jaar met belastinginvullers
DB-overleg 2 x per jaar met werkgroep Communicatie & PR

VERSLAG Jaarlijkse Ledenvergadering KBO Haarlem 18 april 2018
vastgesteld in de AB-vergadering van 5 juni 2018
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk, Schalkwijk
Tijd: van 11:30 – 12:30 uur

Jaarvergadering 2019 en jaarstukken 2018.

Op de jaarvergadering van 3 april 2019 zijn onder andere de volgende belangrijke stukken aan de orde gekomen:
1. het conceptverslag van de jaarvergadering 2018
2. het jaarverslag van 2018.
3. het financieel verslag 2018. (ter vergadering verspreid)

De volledige tekst van de jaarvergadering 2019 en de tekst van de punten 1 en 2 is gepubliceerd in Aandacht 235 vanaf blz. 10.
Deze Aandacht 235 staat ook al op deze site. Klik hier om deze te openen.

Eind 2016 stelden wij een vervolg beleidsplan op, dat de koers en de aanpak voor onze vereniging  beschrijft voor de periode tot begin 2020.

Het gaat om een uitvoerig document dat in een vijftal hoofdstukken gedetailleerd het volgende weergeeft:

  • de plaats van onze afdeling binnen de landelijke organisatie van de KBO,
  • bezinning op de koers en de taken van de afdeling,
  • ons financiële beleid,
  • taken en werkgroepen in onze organisatie,
  • onze interne communicatie en nawoord.

Klik hier om het document te downloaden.


WIJ VRAGEN UW HULP
door Herman Broek, commissie Communicatie & PR

PCOB-collega’s, onze websiteredactie heeft uw hulp nodig! We zijn er nog niet in geslaagd onze websiteredactie te versterken. Zoals bekend worden alle nieuwtjes voor zowel PCOB als KBO leden in ons gezamenlijke contactblad ‘Aandacht’ vermeld. Maar ook op onze gezamenlijke website hebben we sinds kort ruimte ingericht voor PCOB-Nieuws.
Helaas kunnen we de naam van die website (www.kbohaarlem.nl) niet aanpassen zolang er door de landelijke KBO-PCOB-organisatie geen beslissing is genomen over de geplande samenvoeging en de koers van onze organisaties.
In het kader van de gestarte gezamenlijke lokale aanpak door KBO en PCOB Haarlem is het vanzelfsprekend dat onze websiteredactie moet worden uitgebreid met een PCOB-vrijwilliger. Wij twijfelen er niet aan of zich een geschikte kandidaat bevindt onder meer dan 300 PCOB-leden. Enige ervaring en liefde voor digitale zaken is gewenst. U mag rekenen op de hulp van ervaren collega’s en de steun van een webmaster die een uitstekende handleiding heeft samengesteld voor het onderhoud van de website.
Neem voor een vrijblijvend gesprek en het inwinnen van verdere informatie over deze vacature contact op met uw voorzitter, de heer Maarten Visser. U zult tot de ontdekking komen dat de redactie-job weinig tijd kost, plezierig is om te doen, veel bijdraagt aan goede communicatie naar alle KBO-PCOB leden en van belang is voor onze PR.