Jaarverslag

VERSLAG Jaarlijkse Ledenvergadering KBO Haarlem
18 april 2018
vastgesteld in de AB-vergadering van 5 juni 2018
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk, Schalkwijk
Tijd: van 11:30 – 12:30 uur

Aanwezig bestuur:
Joop Boelsma vice-voorzitter (voorzitter)
Joke Hulsebosch adsp. secretaris (verslag)
Nancy van Kampen ledenadministratie
Marianne Mathijssen Welzijn
Ton van Meurs penningmeester
Nel Pool secretaris
Gast:
Piet Winkel voorzitter PCOB
Afwezig met bericht:
Herrie Weber naar vergadering KBO NH
Dames Klunder naar vergadering KBO NH

 • Opening
  Na een koffiepauze volgend op de misviering opent Joop de vergadering met een woordje van welkom aan de circa 80 aanwezigen. In het bijzonder begroet hij de voorzitter van de PCOB, de heer Piet Winkel. Meer over de samenwerking tussen beide organisaties volgt onder punt 8.
  Verder stelt hij de overige aanwezige bestuursleden van KBO Haarlem aan de vergadering voor en verontschuldigt onze voorzitter Herrie en PR-man Dames wegens gelijktijdige verplichtingen bij KBO NH. Tevens stelt hij Ton van der Voort aan de aanwezigen voor en complimenteert hem met de uitreiking onlangs van het 2400-ste Tabletdiploma!
 • Mededelingen
  Mw Toos van Gendt, velen welbekend, verblijft momenteel in het ziekenhuis in verband met een hartoperatie. Namens de vergadering wenst hij haar van harte beterschap toe.
  Verslag Algemene Ledenvergadering 10 mei 2017
  Het conceptverslag, gepubliceerd in AANDACHT nr. 225 wordt besproken. Er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen, waarmee het verslag nu wordt vastgesteld.
 • Jaarverslag KBO Haarlem 2017
  In AANDACHT nr. 226 is een samenvatting hiervan opgenomen. Ook hierover zijn er geen vragen of opmerkingen over. Het wordt nu met dank aan Nel Pool vastgesteld.
 • Financieel verslag KBO Haarlem 2017
  Ook dit verslag is te vinden in AANDACHT nr. 226. Uit de vergadering vraagt dhr Zurlohe naar het overschot op de begroting ad. € 14.000,-. En in verband daarmee waarom er voor bijeenkomsten als deze nog steeds een (bescheiden) bijdrage wordt gevraagd. Penningmeester Ton licht toe dat de reserves in de afgelopen periode verder zijn toegenomen. O.a. door een kostenvermindering bij ons blad AANDACHT. Ook is enige projectsubsidie ontvangen. De contributie is daarom gelijk gebleven, maar het gratis maken van evenementen is tot op heden geen onderwerp van bespreking geweest. ACTIE:i het AB.
  De voorzitter sluit dit punt af met de toevoeging dat KBO Haarlem niet helemaal zonder reserves kan; er moet altijd wel iets aan financiële middelen achter de hand blijven.
 • Verslag Kascommissie, decharge bestuur, benoeming nieuwe kascommissie
  1. Verslag
   De commissie bestond uit mw. Toos van Gendt en dhr. Theo Vermeij. Deze laatste leest de verklaring van de commissie voor. Daar blijkt uit dat de kas op 13 april jl. grondig is onderzocht en in orde is bevonden. Met een compliment aan de penningmeester voor zijn werk.
  2. Décharge bestuur
   Met deze verklaring kan de vergadering het bestuur décharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2017. En doet dat met een applaus. De voorzitter dankt de vergadering alsook de commissie voor haar taak.
  3. Nieuwe kascommissie 2018
   Mw van Gendt heeft de taak nu twee jaar vervuld en is dus niet meer herkiesbaar. Dhr. Vermeij wil zijn taak nog een jaar doen. Als reserve commissielid heeft mw Annie Ots zich vorig jaar beschikbaar gesteld. ACTIE: iiNel Pool zal haar vragen dit jaar actief te worden.
   Als reservelid voor dit jaar meldt zich dhr. Ton van der Voort. BESLUIT: De vergadering benoemt hem als zodanig.
 • Bestuursverkiezing
  Dit jaar zijn aftredend maar herkiesbaar: Joop Boelsma, vice-voorzitter; Nancy van Kampen, ledenadministratie; Dames Klunder, communicatie/PR. Alle drie worden met een applaus herbenoemd. Daarnaast heeft Nel Pool het afgelopen jaar ondanks in 2017 te zijn afgetreden haar functie voortgezet bij gebrek aan een opvolger m/v. Hiervoor krijgt ook zij een applaus. Vervolgens vertelt de voorzitter hoe het bestuur gezocht heeft naar een nieuwe secretaris. En deze uiteindelijk heeft gevonden in Joke Hulsebosch. Met een applaus wordt deze door de vergadering benoemd. Nu kan Nel iiiecht afscheid nemen en dat wordt later op passende wijze gedaan.
 • Samenwerking KBO-PCOB
  Voorzitter Joop vertelt welke stappen er al zijn gezet tussen beide organisaties om te komen tot samenwerking. Hier aanwezig is de voorzitter van de PCOB, dhr. Piet Winkel. Op landelijk niveau is de samenwerking al wat zichtbaar via het landelijk blad KBO-PCOB. Lokaal is er al een jaar lang sprake van een goed contact bij gezamenlijke activiteiten. Na het afhaken van de ANBO is de stedelijke werkgroep SOB opgeheven. Er wordt nog gewerkt aan bestuurlijke en administratieve samenwerking. Alsook aan een nieuw contact met de gemeente Haarlem. Een en ander behoeft te zijner tijd uiteraard de instemming van de landelijke hoofdbesturen. Er zijn vooralsnog geen wijzigingen in activiteiten en/of in de hoogte van de contributie voorzien.
  Uit de vergadering komt de vraag hoe zelfstandig de PCOB is. Dhr. Winkel antwoordt dat er een zelfstandige afd. PCOB Haarlem bestaat. Hij spreekt van een prettig onderling contact en bedankt de voorzitter voor de uitnodiging om hier aanwezig te zijn.
  Voorzitter Joop belooft de vergadering dat de leden van KBO Haarlem goed op de hoogte gehouden zullen worden van de vorderingen. En stelt opnieuw de vraag of de vergadering kan instemmen met genoemde toekomstige samenwerking? Er gaan vele handen omhoog. Op de vraag wie er tegen is reageert er 1 persoon.
  BESLUIT: dus positief. De voorzitter dankt de vergadering voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.
 • Rondvraag en sluiting
   • Herman Broek heeft folders waarmee hij hoopt enkele aanwezigen enthousiast te kunnen maken voor een vrijwilligerstaak zoals die van Ouderen Adviseur (OA). Daaraan is voortdurend gebrek namelijk, terwijl het heel dankbaar werk is om mensen de weg te kunnen wijzen in het oerwoud van regels in de samenleving. Hetzelfde geldt voor de Belastinginvullers; ook daaraan is voortdurend gebrek. De folders liggen achter in de kerk om mee te nemen.
   • Hetzelfde doet hij met de Seniorenkrant van KBO NH. In dit verband komt de voorzitter nog even terug op ons ledenblad AANDACHT; dat wordt door Harry Heemskerk en zijn team toch maar weer maandelijks keurig verzorgd bij alle leden thuisbezorgd. Hij krijgt HULDE voor hem en zijn team met een applaus.
   • Niets meer aan de orde zijnde dankt voorzitter Joop eenieder voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. Hij wenst ons nog een gezellige middag toe.

Haarlem, 14 mei 2018

Joke M. Hulsebosch

ACTIEPUNTEN uit deze vergadering

i Geen bijdrage vragen bij evenementen op de agenda van de e.v. vergadering AB

ii Annie Ots in kascommissie 2018 Nel

iii Definitief afscheid Nel Pool bestuur

                   <><><><><><><>