Bijeenkomsten

LedenvergaderingOntmoetingsdagThemadagen

Vanwege het coronavirus zijn deze activiteiten tot
nader order uitgesteld.

Onze jaaragenda geeft voor dit jaar o.a. de volgende evenementen aan:
➢ de gebruikelijke Jaarvergadering
➢ de Ontmoetingsdag
Tot op heden vonden deze evenementen op dezelfde dag plaats. Dat deed – naar de mening van het bestuur – beide gebeurtenissen geen recht. Daarom is besloten de jaarvergadering een eigen datum te geven op een aparte locatie.

1. Opening vergadering door voorzitter Herrie Weber
2. Mededelingen
3. Vaststellen conceptverslag Algemene Ledenvergadering van 3 april 2019 **
4. Jaarverslag 2019 **
5. Financieel verslag 2019 **
6. Verslag Kascommissie en décharge bestuur, waarna benoeming nieuwe kascommissie
7. Vaststelling Alg. Reglement voor de vereniging KBO Haarlem **
8. Bestuurswijziging?
9. Blik op de toekomst
10. Rondvraag en sluiting
** De bij deze agenda behorende stukken vindt u op de pagina jaarvergadering 2020 en zijn daar te downloaden.

Met vriendelijke groet, Joke M. Hulsebosch, secretaris

Vanwege het coronavirus zijn deze activiteiten tot
nader order uitgesteld.

Vanwege het coronavirus zijn deze activiteiten tot
nader order uitgesteld.