Ontmoetingsdag
Jaarlijkse ledenvergadering

Voorjaarsontmoetingsdag en ledenvergadering

De eerstvolgende ledenvergadering staat gepland op 3 april a.s.
 

Agenda ALV 3 April 2019

1. Opening van de vergadering door voorzitter Herrie Weber

2. Mededelingen

3. Vaststellen van het conceptverslag ALV 18 april 2018

4. Jaarverslag 2018. Zie hierna in de Aandacht.

Na deze vergadering vindt u het op onze website.

5. Financieel verslag 2018. Zie hierna in de Aandacht.

6. Verslag Kascommissie en décharge bestuur, waarna benoeming nieuwe kascommissie.

7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn

Ton van Meurs (penningmeester) en

Marianne Mathijssen (commissie Welzijn)

8. Rondvraag en sluiting

 
 
 

Ontmoetingsdag 2018 (foto met toestemming geplaatst)