Verslag ledenvergadering 2019

concept VERSLAG Jaarlijkse Ledenvergadering KBO Haarlem 3 april 2019

nog vast te stellen in de AB-vergadering van 4 juni a.s.
Locatie: Moeder van de Verlosserkerk, Schalkwijk
Tijd: van 11:30 – 12:30 uur

Aanwezig bestuur:
Joop Boelsma vice-voorzitter – aftredend
Joke Hulsebosch secretaris (verslag)
Nancy van Kampen ledenadministratie
Dames Klunder Communicatie/PR
Marianne Mathijssen Welzijn
Ton van Meurs penningmeester
Piet Sneek 2e penningmeester – aftredend
Jan Stuve Activiteiten
Herrie Weber voorzitter

1. Opening
Nadat er om 11:00 uur een kopje koffie of thee aan alle aanwezigen is geserveerd opent voorzitter Herrie Weber om 11:30 uur de vergadering met een woordje van welkom. Hij doet dit met een mooi gedicht over VERTROUWEN.

2. Mededelingen
Naast de mededeling dat er ook twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar zijn, en onder punt 7 een kersvers Algemeen Reglement voor de vereniging is toegevoegd, zijn er geen bijzondere mededelingen.

3. Verslag Algemene Ledenvergadering 18 april 2018
Het conceptverslag, gepubliceerd in AANDACHT nr. 235 wordt besproken. Gevraagd wordt naar de bestemming van de verleende projectsubsidie (blz. 12 onder punt 5) De penningmeester antwoordt dat deze bestemd was voor de viering van de Dag van de Ouderen op 1 oktober 2018 en voor de opstart van het Praat-Luistercafé. Het verslag wordt daarna zonder wijzigingen vastgesteld.

4. Jaarverslag KBO Haarlem 2018
Dit staat eveneens in AANDACHT nr. 235. In de berekening van het aantal gezamenlijke leden van KBO-PCOB is een foutje geslopen. Dat moet zijn 3898 + 300 = samen 4198. Dhr. Wagenaer heeft een vraag over de samenwerking KBO-PCOB. Hij memoreert dat de ANBO vorig jaar is overgenomen door een stichting gelieerd aan de vakbonden. Zitten wij ook te wachten op opmerkingen van bekende Nederlanders?
De voorzitter antwoordt dat de ANBO twee jaar geleden alle plaatselijke afdelingen heeft opgeheven. ANBO Haarlem heeft daarna een stichting opgericht om de activiteiten van ANBO Haarlem voort te zetten. Deze stichting heeft geen leden maar donateurs en is NIET gelieerd aan een vakbond. KBO-PCOB wordt landelijk steeds meer betrokken in het pensioenoverleg o.a. door de minister en bij de adviestafels van de SER.
De organisatiestructuur bij KBO-PCOB heeft nog steeds als eindstip een fusie maar de verschillen in organisatie en qua identiteit zijn nog een groot struikelblok. PCOB heeft een duurdere organisatie en fuseren zou voor onze leden een forse contributieverhoging beteken. De verwachting is dat het fusieproces zeker nog een jaar in beslag zal nemen. KBO Haarlem is per 1 december 2018 een zelfstandige organisatie geworden, wel aangesloten bij KBO Noord-Holland en via deze lid van de Unie KBO, die haar zetel heeft in Utrecht.
Naar aanleiding van het jaarverslag vraagt dhr. Jacques Armand (raadslid gemeente Haarlem voor TROTS Haarlem) het bestuur transparanter te zijn naar haar leden en mee te gaan in een democratischer wijze van besturen. De voorzitter antwoordt dat de verenigingen selectief te werk gaan om een warboel te voorkomen. dhr. Armand: u zou meer bij de politiek aan tafel moeten zitten. ACTIE: Dagelijks Bestuur. Hij nodigt de voorzitter uit voor een gesprek in zijn werkkamer op het stadhuis. Naar aanleiding van het fusieverhaal stelt Ton van der Voort vast dat geld zoals altijd het breekpunt is. Indien dit hier ook het geval wordt, dan maar geen fusie. De voorzitter is het geheel met hem eens.

5. Financieel verslag KBO Haarlem 2018
Ton van Meurs presenteert de cijfers. Aan contributie is er ruim € 2.000 minder ontvangen dan begroot. Het aantal leden loopt langzaam terug. Aan afdracht aan KBO NH is ruim € 50.000 begroot. Herman Broek vraagt naar een specificatie van dit bedrag. Welk deel hiervan gaat er bijv. naar de Unie? Wat wordt er gereserveerd voor een fusie? Hij ziet graag ook financieel meer transparantie. ACTIE: penningmeester. Penningmeester Ton meldt dat KBO NH een eventueel overschot aan contributie terugstort naar de afdeling. Wat de fusie betreft: er wordt onderhandeld, maar financieel komt daar nog niets uit. ACTIE: Ton gaat hierover in overleg met zijn partner in het PCOB-bestuur.
Wat betreft de begroting 2019 zal er dit jaar ook weer waar mogelijk subsidie worden aangevraagd. Een eventueel overschot wordt toegevoegd aan de reserve om de contributie niet te hoeven verhogen. De voorzitter voegt hier aan toe dat momenteel de bezorging van de bladen nog gratis geschiedt door zo’n 80 vrijwillige bezorgers. Dat verloopt niet altijd zonder moeite. Daarom is er al onderzoek gedaan naar bezorging per post. Dat zou € 6,- per lid per jaar extra gaan kosten. Mogelijk wordt het nodig daartoe over te gaan.

6. Verslag Kascommissie, decharge bestuur, benoeming nieuwe kascommissie

a) Verslag De commissie bestond uit mw. Annie Ots en dhr. Theo Vermeij. Deze laatste leest de verklaring van de commissie voor. Daar blijkt uit dat de kas op 27 maart jl. grondig is onderzocht en in orde is bevonden. De boeken waren prima op orde en hij stelt de vergadering daarom voor het bestuur te déchargeren.
b) Décharge bestuur BESLUIT: de vergadering keurt het financieel verslag 2018 en de begroting 2019 goed. Met deze verklaring van de kascommissie kan de vergadering het bestuur décharge verlenen voor het gevoerde beleid in 2018. En doet dat met een applaus. De voorzitter dankt de vergadering alsook de commissie voor haar taak.
c) Nieuwe kascommissie 2019 Dhr. Vermeij heeft zijn taak nu twee jaar vervuld en is dus niet meer herkiesbaar. Mw. Ots wil de taak nog een jaar doen. Als reservelid voor 2018 was dhr. Ton van der Voort benoemd. Hij wordt nu als lid van de kascommissie 2019 benoemd. Op de vraag wie reservelid voor 2019 wil zijn meldt zich dhr. Harry Eichelberg. BESLUIT: De vergadering benoemt hem als zodanig.

7. Algemeen Reglement KBO Haarlem 2019 (ingelast agendapunt)
Dit houdt verband met de verzelfstandiging van afd. Haarlem. Het is ter informatie opgenomen in AANDACHT 236 en was helaas nog niet beschikbaar voor de agenda in AANDACHT 235. BESLUIT: Ingevolge wordt het aangehouden ter behandeling op de jaarvergadering 2020.

8. Bestuursverkiezing (was agendapunt 7)
De voorzitter stelt eerst de aanwezige bestuursleden aan de vergadering voor. Daaronder twee aftredende leden t.w. Ton van Meurs, penningmeester en Marianne Mathijssen (commissie Welzijn) die herkiesbaar zijn. BESLUIT: Met een applaus worden beiden herbenoemd. Dan zijn er ook twee aftredende leden, die het bestuur willen verlaten.
Deze actie heb ik weggehaald omdat er niet over gesproken is. Ik wil voorstellen om 1 jaar te wachten.
Als er een fusie komt moet er een nieuw bestuur gekozen worden. Nu vergaderen we al met 2 besturen die samen 13 leden tellen. Als eerste nemen we afscheid van Joop Boelsma (vice-voorzitter). De voorzitter memoreert dat hij deze functie vanaf 2014 heeft bekleed en een groot aandeel heeft gehad in de vernieuwing van het beleidsplan. Daarna diende zich het samen gaan aan van KBO en PCOB. Ook op dat gebied was Joop zeer actief. Van zijn werk plukken we nu de vruchten. Als dank voor zijn inbreng gedurende 5 jaren ten bate van de leden ontvangt hij een boeket bloemen.
Als tweede richt de voorzitter nu het woord tot Piet Sneek (vice-penningmeester). Deze trad ook in 2014 toe tot het bestuur. Zijn verdiensten liggen vooral op het praktische vlak, zoals bij ontmoetings- en themadagen en andere bijzondere gelegenheden. Hij was dan ook vaak in de keuken te vinden, maar in het bestuur was hij zeker ook gewaardeerd. Nu hij in een andere levensfase is aanbeland is de tijd van afscheid gekomen: een nieuwe relatie, een camper en een verhuizing wachten op hem. Bij gelegenheid mogen we nog wel een beroep op hem doen. Ook voor hem een mooi boeket als dank voor zijn inzet

9. Rondvraag en sluiting

  • Joop wil ons graag nog even iets meegeven. Hem moet van het hart dat raadsleden zich maar weinig laten zien, behalve in verkiezingstijd. Andersom zou KBO Haarlem zich vaker in de politiek moeten vertonen, en wel het hele jaar door. Er is dan ook behoefte aan een vertegenwoordiger namens de KBO, want ouderen worden steeds belangrijker. Deze persoon zou ook de bestuurs-vergaderingen moeten bezoeken om voldoende op de hoogte te zijn. ACTIE: Dagelijks Bestuur . Iets voor dhr . Armand misschien? Er zijn verder geen vragen. Dus dankt voorzitter Herrie eenieder voor aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 12:30 uur. Hij wenst de aanwezigen nog een gezellige middag toe.

Haarlem, 5 april 2019
Joke M. Hulsebosch, secretaris

—> download het verslag ledenvergadering