Contributie 2023/2024

Alleen voor KBO-leden
ZEER BELANGRIJK
inning van de contributie

Op 1 november vindt de automatische incasso plaats van uw contributie aan KBO Haarlem voor het jaar 2023.

Op 15 december vindt de automatische incasso plaats voor uw contributie aan KBO Haarlem voor het jaar 2024.

Aan de leden die zelf de contributie over maken of die vroeger een acceptgiro kregen, vragen we om ook vóór november zelf de contributie 2023 te betalen. Voor een individueel lid €25,00. Voor een tweede lid op hetzelfde adres €20,00, dus samen €45,00. Vermeld wel ‘contributie 2023’ bij uw overschrijving. Noteer daarbij ook uw lidmaatschapsnummer. Dat vindt u op uw lidmaatschapskaart. Controleer of u misschien al voor 2023 hebt betaald!
Aan deze zelfde leden vragen we ook om uiterlijk op 15 december de contributie voor 2024 te betalen. De contributie is hetzelfde als voor 2023. Vermeld wel ‘contributie 2024’ en uw lidmaatschapsnummer bij uw overschrijving.

Rekeningnummer KBO Haarlem: NL29 INGB 0000 1742 92 Wilt u ook gebruik maken van automatische incasso? Stuur dan een bericht naar ledenadministratie@kbohaarlem.nl Of neem telefonisch contact op met de ledenadministrateur: 06-505 17 299.

Ton van der Voort, ledenadministrateur
Simon van Veen, penningmeester

Toelichting bij de inning van de contributie

Al twee keer eerder las ik in de Aandacht over de inning van de contributie. Hoe zit dat nu?

  • Dat klopt. In de Aandacht nr. 277 en nr. 278 schreven we over de inning van de contributie. En steeds weer is de automatische incasso niet doorgegaan. We kampten met technische problemen die ontstonden toen KBO Noord-Holland uit de landelijke Unie KBO stapte. Daarom moesten we met andere software en programmatuur werken. Deze omzetting zorgde voor problemen. Daarbij moest ook rekening worden gehouden met de afschaffing van de acceptgiro. We verwachten dat die problemen nu gelukkig voorbij zijn!

Is al mijn contributie bestemd voor KBO Haarlem?

  • Was dat maar waar! Nee dus. KBO Haarlem moet een deel van de contributie afdragen aan KBO Noord-Holland.

Waarom betalen we aan KBO Noord-Holland?

  • Omdat Noord-Holland namens alle KBO senioren landelijk actief is op het gebied van onder andere pensioenregelingen, seniorenhuisvesting, en tal van andere landelijke belangen van senioren.

Hoeveel betalen we daarvoor?

  • Dat is een vast bedrag (€15,00) per lid. Op basis van ons aantal leden op 1 januari 2023 moeten wij een afdracht doen aan KBO Noord-Holland. Het is dus belangrijk om op 1 januari precies te weten hoeveel leden we hebben.

Hebben we wel eens eerder de contributie vóór 1 januari betaald?

  • Nee. Meestal gebeurde dat in maart van het lopende jaar. Op de jaarvergadering van april 2023 is dit onderwerp ter sprake gekomen. Wij sluiten ons aan bij veel andere organisaties in Nederland die de contributie voor een komend jaar al in december innen. Door dit zo te doen, weten we zeker wie op 1 januari 2024 betaald heeft. Wie dan niet betaald heeft, telt niet langer mee als lid! Voor wie geen lid is, betalen we geen afdracht aan KBO Noord-Holland.

Wat betekent het voor mij als ik geen lid meer zou zijn?

  • ✓ Dat ik niet langer gebruik kan maken van de collectiviteitskorting bij een ziektekostenverzekering waarmee KBO Noord-Holland een overeenkomst heeft gesloten bijv. Zilveren Kruis(zie blz. 28 en 29). Ook heb ik dan geen recht op bepaalde extra vergoedingen die speciaal voor KBO-leden zijn overeengekomen.
  • ✓ Dat ik niet langer de Aandacht en de Nestor ontvang.
  • ✓ Dat ik geen beroep kan doen op ondersteuning van KBO Haarlem zoals belastinghulp, computerhulp of deelname aan activiteiten van KBO Haarlem (bijv. wandelen, fietsen, praat- en luistercafé, ontmoetingsdagen, kerstviering).