Privacy-Protocol

MEI 2018 – versie 1.3 def

KBO verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy protocol geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO


Tot deze aangesloten vereniging behoren de zelfstandige afdeling KBO-Haarlem-Zandvoort-Bloemendaal en de zelfstandige afdeling PCOB-Haarlem, Bloemendaal, Heemstede. Deze twee verenigingen zijn in mei 2018 een samenwerkingsverband aangegaan onder de naam KBO-PCOB Haarlem.


KBO-PCOB Haarlem conformeert zich hierbij aan alle hieronder vastgelegde condities en voorwaarden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van haar leden.
KBO-PCOB streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Persoonsgegevens verdienen bescherming
Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als KBO-PCOB. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt. In dit privacy protocol geven wij aan hoe KBO-PCOB voldoet aan de wetgeving.

Van wie verwerkt KBO-PCOB persoonsgegevens?
KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden en/of vrijwilligers van KBO-PCOB Haarlem;
 • Mensen die interesse tonen in het lidmaatschap van een van de aangesloten verenigingen of die in het verleden lid zijn geweest;
 • Abonnees op het Magazine van KBO-PCOB;
 • Mensen die als niet-lid deel hebben genomen aan door KBO-PCOB of een van de aangesloten verenigingen georganiseerde activiteiten en/of acties;
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast van onze leden:

 • Naam, m/v, geboortedatum;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer, e-mailadres;
 • Bankrekeningnummer plus betaalwijze;
 • Betaalhistorie;

Welke persoonsgegevens leggen wij vast van onze vrijwilligers:

 • De naam van de functie die hij/zij vervult binnen KBO-PCOB Haarlem.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Alle onderdelen van KBO-PCOB verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. Dit kunnen zowel afdelingen, provinciale bonden als het verenigingsbureau zijn.

Waarvoor verwerkt KBO-PCOB persoonsgegevens?
Om lid te kunnen worden van een van de bij KBO-PCOB aangesloten verenigingen, om abonnee te worden, aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons aan te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

Leden, abonnees en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap en abonnement gerelateerde zaken zoals het toesturen van (afdelings-)nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het KBO-PCOB Magazine. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden en relaties zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mailadressen gebruiken wij UITSLUITEND voor het toesturen en/of uitwisselen van digitale informatie, zoals DIGITALE KBO-PCOB-nieuwsbrieven of voor online onderzoeken. Voor dit soort mailings kan iemand zich eenvoudig uitschrijven door onderaan het betreffende bericht op ‘afmelden’ te klikken (OPT-OUT). Iemand kan hier ook de eigen gegevens aanpassen door te klikken op ‘gegevens wijzigen’.

Verwerkt KBO-PCOB bijzondere persoonsgegevens?
Nee, KBO-PCOB verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. KBO-PCOB draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Hoe gaat KBO-PCOB met persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Wie kan er bij persoonsgegevens?
Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is – zoals KBO-PCOB Haarlem kan degene die belast is met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook medewerkers van het verenigingsbureau kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket (voor de vereniging PCOB – Haarlem-Bloemendaal-Heemstede geldt: ook wijzigingen aanbrengen).

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen
KBO-PCOB wisselt geen persoonsgegevens uit met externe partijen, tenzij daarmee een gerechtvaardigd doel gediend wordt en met deze partij een verwerkersovereenkomst is overeengekomen (bijvoorbeeld voor de ledenadministratie, het hosten van de website of de verzending van digitale Nieuwsbrieven.)

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens hanteren wij de wettelijk geldende voorschriften.

Cookies e.d. op de website
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website – na uw toestemming – wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. KBO-PCOB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast worden cookies gebruikt om u op basis van uw surfgedrag van informatie te voorzien.

KBO-PCOB verzamelt en bewaart niet-persoonsgebonden informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop de website is bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP-) adres van de gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. KBO-PCOB verzamelt via een bezoek aan de website geen persoonsgegevens, tenzij de bezoeker/surfer daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

De bezoeker kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan hij ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Kan een lid zien welke gegevens KBO-PCOB van hem verwerkt?
Elk lid heeft recht op inzage van de lidmaatschapsgegevens die KBO-PCOB heeft verwerkt.  Daarvoor kan men contact opnemen met de ledenadministratie van de afdeling (KBO-PCOB Haarlem) of met de ledenservice van KBO-PCOB. Indien gewenst kan hij ook verzoeken om de geregistreerde gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Waar kan men terecht met een vraag of een klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB of een van de aangesloten verenigingen kunt u terecht bij de afdeling waar u lid van bent ( KBOPCOB Haarlem), bij de provinciale bond (KBO-Noord Holland) of bij de ledenservice van het verenigingsbureau. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

KBO-PCOB heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming is tevens het meldpunt voor datalekken. De Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming is te bereiken op telefoonnummer 030 -3400 600 of per mail: Threes.Geelen@kbo-pcob.nl

Wijzigingen privacy beleid
KBO-PCOB streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy protocol. Op de website van de landelijke KBO-PCOB en KBO-PCOB Haarlem is altijd het meest recente protocol beschikbaar.