Zorg & Ondersteuning

Afbeeldingsresultaat voor wmoMet ingang van 1 januari 2015 zijn de volgende nieuwe zorgwetten in werking getreden:
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning – 2015 (WMO – 2015)
 • Zorgverzekeringswet (ZvW)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)

De ondersteuning en zorg vanuit de vroegere wet AWBZ ( Algemene Wet Bijzondere Zorg) is voor een deel overgegaan naar de WMO-2015 (zorgindicaties VV01 tot en met VV03 / VV = Verzorging en Verpleging) en voor een ander deel (VV04 en hoger) naar de nieuwe WLZ.

De verantwoordelijkheid van de uitvoering van de WMO-2015 is door het Rijk overgedragen aan de gemeente.
 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning – 2015
De meesten van ons redden zich prima met de dagelijkse huishouding, (vrijwilligers)werk, zorgen voor familieleden en/of bekenden, persoonlijke verzorging e.d. Omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat sommigen daar hulp bij nodig hebben. Bijvoorbeeld als je een dagje ouder wordt, chronisch ziek bent of een aandoening hebt die het normale functioneren in de weg staat.
 
LEES MEER OVER MISVERSTANDEN EN ANDERE INFO OVER DE WMO    —>
 
Wat is er veranderd voor inwoners?
De gemeente en de zorg- en welzijnsorganisaties gaan meer van inwoners vragen. Het is nodig geworden dat we meer omzien naar elkaar en dat we proberen meer samen te doen. Zo zal er een samenleving ontstaan van meer participatie en zorgen voor elkaar in plaats van het oude patroon dat de staat voor ons zal zorgen en alles voor ons zal oplossen. Gemeentelijke hulpverleners zullen meer dan voorheen samen met mensen om wie het gaat, proberen te bezien en te bevorderen hoe familie, buren en vrienden aan een oplossing voor gerezen problemen kunnen bijdragen.
 
Wie kan er nog rekenen op hulp of ondersteuning.
Het “recht op een voorziening” gaat verdwijnen. De gemeente gaat uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Wie echt hulp en ondersteuning nodig heeft, kan rekenen op maatwerk dat is afgestemd op de individuele situatie van de inwoner.
 
Om welke hulp of ondersteuning gaat het bij voorbeeld.
 • De gemeente ondersteunt mensen met een beperking om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
 • Hulp bij wassen, strijken, koken.
 • Het GRATIS uitlenen van een (al dan niet aangepaste) rolstoel.
 • Door begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer.
 • Huishoudelijke hulp.(hier moet sterk op worden bezuinigd).
 • Noodzakelijke hulpmiddelen.(bij voorbeeld een traplift).
 • Voor persoonlijke verzorging en / of verpleging zie hieronder onder Zorgverzekering.
 • NB*: Samen met de hulpvrager zal het WMO-team van de gemeente tijdens een keukentafelgesprek vaststellenwelke hulp noodzakelijk is. U kunt zich tijdens dat gesprek laten assisteren door een u bekende mantelzorger, een KBO Ouderenadviseur van KBO-Haarlem of een onafhankelijke cliëntondersteuner van een Sociaal wijkteam in uw gemeente.
 • NB**: Voor de eventueel aan u uit te lenen hulpmiddelen moet u een EIGEN BIJDRAGE betalen, die door het CAK (Centraal Administratie Kantoor – een afdeling van de Belasting) wordt vastgesteld. Het CAK baseert zich daarbij op uw leeftijd, uw inkomen en uw vermogen (spaargelden enz.), zoals door u twee jaar geleden in uw belastingaangifte werd vermeld.U ontvangt elke vier weken een CAK factuur, dus 13 x per jaar. Zie ook meer gedetailleerde informatie van het Rijk op website www.hoeverandertmijnzorg.nl/zorgstelsel
Waar kunnen inwoners terecht met hun hulpvraag?
Een aantal organisaties en instellingen staan tot uw beschikking om vast te stellen welke hulp of ondersteuning het beste past bij uw leefsituatie. Op de eerste plaats kunnen onze ouderenadviseurs van KBO-Haarlem u behulpzaam zijn.
 • KBO ouderenadviseurs van KBO-Haarlem. Acht vrijwilligers van onze afdeling zijn opgeleid en gecertificeerd voor het verlenen van hulp aan mensen die advies en ondersteuning zoeken op het gebied van zorg. Dat kan betrekking hebben op de huishouding, aanpassing van de woning, het aanvragen van hulpmiddelen en andere steun.

LEES MEER OVER ONZE OUDERENADVISEURS   —->

Ook de gemeente kan u verder helpen.

 • LOKET Haarlem van de gemeente Haarlem. www.lokethaarlem.nl
 • Sociaal Wijkteams. De gemeente Haarlem heeft in de stad een achttal kantoren geopend, waarmee u contact kunt opnemen om te informeren naar de door u gewenste hulp en ondersteuning. “Lees meer” (Hier een link naar de website van Sociaal Wijkteams). www.haarlem.nl/sociaal-wijkteams
 • Uw huisarts. Het spreekt vanzelf dat u ook advies en raad kunt inwinnen bij uw huisarts. Hij/zij kan u bij voorbeeld in contact brengen met een wijkverpleegkundige.
 • De Wijkverpleegkundige. Tenslotte zijn ook de wijkverpleegkundigen – zoals die van de vele thuiszorgbedrijven in onze regio – de aangewezen deskundigen om u te helpen als het gaat om uw persoonlijke verzorging of verpleging.
Zorgverzekering (ziektekostenverzekering) na 1 januari 2015.
Deze wet is uitgebreid met twee nieuwe elementen: wijkverpleging en extramurale (buiten een verpleeg- of verzorgingshuis) behandeling van mensen met een zintuiglijke beperking. Declaraties voor uw persoonlijke verzorging (ook wel wijkverpleging genoemd), diensten die door een thuiszorgorganisatie worden verricht, worden per 1 januari 2015 naar uw zorgverzekeraar gezonden. (Voor zorgindicaties van VV01 tot en met VV03) Voor deze persoonlijke verzorging geldt geen EIGEN RISICO onder uw Zorgverzekering en u betaalt dus ook geen eigen bijdrage aan het CAK. Zorgverzekeraars wensen wel een zogenaamde indicatieverklaring te ontvangen voor deze zorg, die door een wijkverpleegkundige moet worden opgemaakt. Dat mag een wijkverpleegkundige van uw eigen thuiszorgorganisatie zijn.
Sommige noodzakelijke hulpmiddelen worden gratis aan u uitgeleend door uw Zorgverzekeraar. Raadpleeg de condities van uw zorgverzekering. Als voorbeeld van zo een hulpmiddel noemen wij een door uw thuiszorgorganisatie gewenst aangepast (ziekenhuis)bed en/of een speciale matras tegen doorliggen, c.q. voorkoming van decubitus.
 
Mantelzorgondersteuning.
Als mantelzorger heeft u het niet altijd even gemakkelijk.Het zou fijn zijn als u soms wat extra hulp kreeg. U kunt bij Tandem terecht voor informatie en individuele ondersteuning. Ook kan een zorgvrijwilliger aangevraagd worden ter ontlasting van uw mantelzorgtaken.
 
Wet Langdurige Zorg.
Voor chronische en langdurige zieken met een zorgindicatie van VV04 en hoger geld, dat zij voor hun verzorging (thuis of in een verzorgings- verpleeghuis, ook wel genoemd extramuraal of intramuraal) worden geholpen vanuit de voorzieningen zoals beschreven in de nieuwe Wet Langdurige Zorg – WLZ. Het niveau van zorg / verpleging wordt vastgesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De door het CIZ vastgestelde zorgbehoefte wordt ingekocht en toegewezen door het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor voor de regio Kennemerland is het Achmea Zorgkantoor in Zwolle. Zie hun website www.achmeazorgkantoor.nl
 
Herman Broek